Ocena brak

Zameldowanie na pobyt stały

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Pobyt stały to:

 • Zamieszkanie w określonej miejscowości, - pod oznaczonym adresem,

 • Z zamiarem stałego zamieszkania.

Zameldowanie na pobyt stały (jak i czasowy) następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie:

 • Nazwy miasta,

 • Ulicy, numeru domu, mieszkania, lokalu,

 • Województwa,

 • Kodu pocztowego.

Przy zameldowaniu na pobyt stały (jak i czasowy) ważny jest ty tul prawny do lokalu ( tzn. związek prawny z lokalem, np. własność, umowa cywilno-prawna (wynajem) wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)

Ponadto możemy zameldować się pod wskazanym adresem za zgodą właściciela.

Na pobyt stały zobowiązana jest zameldować się osoba, jeżeli przebywa nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące w tej samej miejscowości.

Wyjątki zwalniające z w/w obowiązku:

 • Pobyt podyktowany wykonywaniem pracy,

 • Kształceniem się,

 • Leczeniem,

 • Wypoczynkiem,

 • Rządzeniem,

 • Służbą wojskową,

 • Pobytem w zakładzie karnym lub poprawczym

Podobne prace

Do góry