Ocena brak

Zameldowanie na pobyt czasowy

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Pobyt czasowy to:

  • Przebywanie w miejscowości pod oznaczonym adresem,

  • Ale bez zamiaru stałego pobytu.

Zasada:

  • Do 2 miesięcy pobyt w danej miejscowości to dokonujemy meldunku na pobyt czasowy.

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, ma obowiązek zameldować się najpóźniej w 4 dobie.

Obowiązek meldunkowy wczasowiczów, turystów, cudzoziemców - nie trzeba meldować się osobiście, dokonuje tego kierownik lub osoba upoważniona, przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

Grupy zorganizowane są meldowane wg, listy, o ile ich czas przebywania nie przekracza 30 dni.

Cudzoziemcy przebywający na terytorium RP maja obowiązek wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie.

Cudzoziemiec przebywający poza hotelem, zakładem pracy, poza miejscem nauki, leczeniem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godz. od chwili przybycia do danej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godz. od chwili przekroczenia granicy RP.

Właściciel domu lub lokalu, który dysponuje tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 moce w tym lokalu.

Podobne prace

Do góry