Ocena brak

ZAŁOŻENIA SYSTEMU PARLAMENTARNO GABINETOWEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

System - zespół pewnych zasad prawno-ustrojowych regulujących wzajemne stosunki między 3 naczelnymi organami w państwie.

Cechy systemu parlamento-gabinetowego:

a) dualizm egzekutywy ( obok głowy państwa jest rząd na czele z premierem)

b) głowa państwa zneutralizowana politycznie (osoba sprawująca ten urząd nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem i nie może być przez parlament odwołana): istnieje instytucja kontrasygnaty (każdy akt urzędowy głowy państwa wymaga współpodpisu premiera i odpowiedniego ministra i to oni ponoszą odpowiedzialność polityczną.

c) prezydent formalnie formułuje rząd, powołuje premiera, a na wniosek premiera innych członków rządu. Rząd, aby mógł działać musi uzyskać wotum zaufania parlamentu

d) zarówno głowa państwa jak i rząd ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną

e) rząd jest odpowiedzialny politycznie przed parlamentem

f) wielopartyjność, jednak rząd jest podporządkowany jednej lub kilku partiom połączonym w koalicję, czyli rząd ma koalicyjny charakter.

Modyfikacją tego systemu jest system kanclerski.

Podobne prace

Do góry