Ocena brak

Zależności między ceną a popytem

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Mają dwustronny charakter.. Cena wywiera wpływ na popyt ale jej zmiany zależą od zmian zachodzących w popycie. Reakcje popytu na zmiane cen znajdują wyraz w cenowej elasyczności popytu.

3Rodzaje popytu:

  1. popyt elasyczny-gdy względne zmienne popytu są większe niż względne zmiany cen

  2. popyt proporcjonalny gdy wzgledne zmiany popytu oraz względne zmiany cen są jednakowe

  3. popyt nieelastyczny, gdy względne zmiany popytu są mniejsze niż względne zmiany cen.

Elastyczność popytu, ma istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji cenowych. Podstawowe czynniki wpływające na kształtowanie się elastyczności popytu związane są bezpośrednio z produktem oraz elastyczność zależy od stopnia pilności potrzeb oraz łatwości ich zaspokajania za pomocą określonych produktów. Ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się elastyczności jest struktura podmiotowa rynku i stopień jego przejrzystości.

Dwa rodzaje efektówZmiany cen wywoluja efekty ilościowe i cenowe., dominują w zależności od poziomu elastyczności.Dominacja ilościowego nad cenowym jeżeli elastyczność popytu wieksza od jedności. Zmniejszenie wartości sprzedazy może nastąpić wtedy gde efekt cenowy przewaza nad efektem ilościowym a wiec gdy elastycznosc popytu jest mniejsza od jedności. Waznym elementem analizy jest badanie cenowej elastyczności popytu. Zmiany cen elastyczności popytu oraz zmiany wielkości sprzedazy w ujęciu wartościowym tworzą wzajemnie powiazana i uwarunkowaną całość.

Różnicowanie cen

Róznicowanie cen na produkt znajduje uzasadnienie przede wszystkim, kiedy:

  • istnieje możliwość wyodrębnienia takiego segmentu rynku. Które wyklucza lub ogranicza przepływ popytu z segmentów o wyzszym poziomie ceny produktu do segmentów o niższym poziomie ceny

  • koszty celowej segmentacji rynku są mniejsze niż korzyści wynikajace z róznicowania cen za produkt.

Różnicowanie cen na określony produkt oznacza kształtowanie ich na róznych poziomach w zależności od konkretnych okoliczności sprzedaży tego produktu. Róznicowanie cen jest strategicznym instrumentem postepowania przes, przy popytowej orientacji w procesie kształtowania i zmian cen. Celowe róznicowanie cen może prowadzić do wyodrebnienia się nowych segmentów rynku

Różnicowanie może być oparte na różnych kryteriach:czas,prxestrzeń,wielkośc jednorazowej sprzedazy produktu,warunki sprzedazy i zapłaty za produkt,przeznaczenie produktu,dodatkowe funkcje produktu,poziom usług towarzyszących sprzedaży produktumożliwosc integrowania ceny z innymi instrumentami arketingu

Rożnicowanie wdg tych kryteriów dotyczy głównie produktów o charekterze sezonowym

Kształtowanie struktury cen dla grupy produktów ma istotne znaczenie wtedy gdy produkty są w pewnym stopniu konkurencyjne. Kształtowanie prawidłowej relacji cen wymaga prowadzenia badań róznych typów zależnosci między cenami róznych produktów. Zalezności mogą być najpierw rozptrywane z punktu widzeniankosztów, których struktura może określać strukturę cen przy załozonej jednakowej stopie zysku dla wszystkich produktów

Podobne prace

Do góry