Ocena brak

Zalety i wady metod portfelowych

Autor /max Dodano /22.03.2011

Podstawową ideą i przeznaczeniem opisanych powyżej macierzy jest analiza istniejącej działalności firmy zdywersyfikowanej. Są to narzędzia ułatwiające formuło­wanie strategii i alokacji zasobów firmy a także analizę konkurentów. Umożliwiają identyfikację wpływów zewnętrznych i wewnętrznych na stra­tegię firmy. Graficzna prezentacja pozycji jednostek i sektorów daje jasny obraz firmy.

Metody analizy portfelowej mają również wady. Choć nie dyskwalifikują ich jako użytecznych technik badawczych, to przedsiębiorstwa muszą być świadome ich istnienia i unikać błędów w zarządzaniu, jakie ze sobą niosą.

Pierwszym zagrożeniem są bariery informacyjne wynikające przede wszystkim z wielkości korporacji, dużej liczby produktów czy jednostek strategicznych. Nad­mierna ich ilość powoduje, że analizy stają się zbyt powierzchowne. Poza tym, w przy­padku występującej w przedsiębiorstwie szerokiej dywersyfikacji nie związanej, poja­wiają się konflikty interesów na tle decyzji strategicznych pomiędzy jednostkami stra­tegicznymi zakorzenionymi w różnych przemysłach a także między nimi a organizacją jako całością.

Podobne prace

Do góry