Ocena brak

Zalety i wady kontraktów forward

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Niewątpliwie kontrakty terminowe forward stały się niezwykle ważnym instrumentem w strukturze nowoczesnego rynku inwestycyjnego. Jako jeden z najbardziej podstawowych rodzajów dostępnych na rynku kapitałowym instrumentów pochodnych, podobnie jak kontrakty futures, zwiększa on w znaczny sposób możliwości wyboru przez inwestora aktywów do zarządzania portfelem inwestycyjnym. Główną różnicą pomiędzy kontraktami forward i futures jest stopień zinstytucjonalizowania transakcji. W przypadku forward nie ma żadnych instytucji nadzorujących przebieg zawierania kontraktów, dlatego też należy tu polegać wyłącznie na własnym zaufaniu do drugiej strony umowy.

Forward nie są notowane na giełdzie, wielkość kontraktu może być niestandardowa, czyli szczegółowo wynegocjowana i dostosowana do potrzeb stron kontrataku, zaletą forward jest również możliwość wyznaczenia niestandardowej, wygodnej dla obu kontrahentów daty i miejsca rozliczenia kontraktu. Brak standaryzacji powoduje jednak że szczególnie towarowe kontrakty forward nie są płynne, a więc jeśli z takich czy innych powodów chwialibyśmy zrezygnować z danego kontraktu, mogło by nie być to łatwe, zwłaszcza że tego typu kontrakty zawierane są zazwyczaj przez partnerów mających do siebie zaufanie a więc połączonych dłuższymi interesami. Zerwanie czy niewywiązanie się z warunków umowy spowodowałoby prawdopodobnie zerwanie stosunków handlowych co mogłoby przynieść poważne straty.

Głównymi zaletami zawierania transakcji forward są:

 • Rzeczywista dostawa towaru. Zapewnia ona sprzedawcy zbycie określonego w kontrakcie dobra po wcześniej określonej cenie, dzięki czemu nie musi się on obawiać o zbycie towaru;

 • Brak instytucji pośredniczących, które min. Wymuszają wpłatę wysokich depozytów zabezpieczających;

 • Jeśli zachodzi taka konieczność, możliwe jest samodzielne ustalenie między stronami rodzaju zabezpieczenia transakcji;

 • Dokonywanie rozliczeń dopiero po dostawie, czyli kupujący widzi towar jeszcze przed dokonaniem zapłaty;

Do najważniejszych rodzajów kontaktów terminowych forward zalicza się walutowe kontrakty terminowe oraz FRA (Forward Rate Agreement). Głównymi korzyściami i zaletami zawierania transakcji FRA są:

 • Zabezpieczenie przyszłych należności (np. Depozytu klienta banku) przed spadkiem stopy procentowej;

 • Zabezpieczenie przyszłych zobowiązań (np. Kredytu klienta banku) przed wzrostem stopy procentowej;

 • Nierzeczywisty charakter transakcji FRA – klient może zawrzeć transakcje FRA nie posiadając żadnych przyszłych należności i zobowiązań, czyli nie jest wymagane zabezpieczenie;

 • Możliwość dokonania wyboru dnia rozliczenia i okresu objętego transakcją FRA.

Natomiast do głównych zalet walutowych kontraktów terminowych zalicza się:

 • Minimalizują ryzyko kredytowe, stając się podobnymi do umów lub linii kredytowych;

 • Nierzeczywisty charakter transakcji;

 • Zabezpieczenie przyszłych należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej przed niekorzystną zmianą kursu walutowego, która może przynieść straty danemu podmiotowi. Dzięki temu minimalizują one ryzyko kredytowe, stając się podobnymi do umów lub linii kredytowych

 • Różne okresy kwotowania marż rynkowych od jednomiesięcznych do dwunastomiesięcznych;

 • Możliwość ustalania dłuższych aniżeli rok terminów wykonania w przypadkach indywidualnych negocjacji.

Oczywiście nie ma świecie rynku, na którym zawierane transakcje są pozbawione jakiegokolwiek ryzyka. Każdy inwestor musi zdawać sobie sprawę, że istnieją czynniki ryzyka związane z operacjami na rynku terminowym. Do głównych niebezpieczeństw zalicza się:

 • Brak instytucji nadzorujących przebieg zawierania transakcji oraz obrotu nimi, a także zapewnienia wywiązywania się drugiej strony z umowy;

 • Ryzyko niepewności w finalizowaniu kontraktów, które oparte jest tylko na zaufaniu pomiędzy stronami;

 • Ryzyko makroekonomiczne związane np. Z kształtowaniem się kursów walut i stóp procentowych, na które mają wpływ NBP oraz polityka makroekonomiczna innych krajów;

 • Brak pewności w osiągnięciu zysku z transakcji;

Kontrakty forward dają możliwość osiągnięcia ogromnych zysków w przypadku wystąpienia dużych różnic między ceną w kontrakcie a ceną rynkową w momencie realizacji kontraktu; oczywiście niesie to za sobą możliwość poniesienia równie wielkich strat w przypadku nie korzystnego ukształtowania się ceny, a tak jak wspomniano wcześniej brak standaryzacji kontraktu forward powoduje że jest on trudno zbywalny.

Podobne prace

Do góry