Ocena brak

ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Jest to pojęcie definiujące zobowiązanie podatkowe niewykonane w określonym przez prawo terminie (art. 51 ordynacji). Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi definicji zaległości podatkowej są: podatek- rozumiane jako wymagalne zobowiązanie oraz termin płatności.

Zaległość ma charakter obiektywny. Powstaje na skutek samego uchybienia terminu. Dla powstania zaległości nie ma znaczenia kryterium winy, zamiaru, woli, wiedzy podmiotu. Jeżeli jednak błąd podatnika wyniknie z zastosowania się do interpretacji dokonanej przez ministra finansów lub organ podatkowy w indywidualnej sprawie w trybie art. 14 §1pkt2 lub 14a ordynacji nie powstanie zaległość podatkowa, a skutki obciążą budżet państwa.

Za zaległość uważa się także:

- niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę

- ratę podatku

- niewpłaconą w terminie płatności należność przypadającą od płatników oraz inkasentów

- opłatę oraz opodatkowaną należność budżetową

Zaległość podatkowa jest instytucją należącą do sfery wykonywania zobowiązań podatkowych. Jest ona bowiem następstwem niewykonania powinności wynikających z deklaracji samowymiarowej lub z decyzji wymiarowej wydanej przez organ podatkowy. W przypadku samowymiaru zaległością będzie niezapłacona w terminie płatności kwota zobowiązania wynikająca z deklaracji. W przypadku zobowiązań podatkowych zaległością będzie kwota podatku wynikająca z decyzji, niezapłacona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Konsekwencją powstania zaległości jest:

  • Powstanie obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę od niewykonanego w terminie zobowiązania

  • Możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej w celu przymusowego wykonania obowiązku zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Podstawą egzekucji może być deklaracja, jak i decyzja organu podatkowego

Podobne prace

Do góry