Ocena brak

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Sylwetka absolwenta

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Po pięcioletnich studiach magisterskich obejmujących wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, rehabi­litacji, terapii oraz specjalizację praktyczną, po wykonaniu pracy magister­skiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent powinien dysponować wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, dewiacji organicz­nych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjali­zacyjnych i terapeutycznych osób niepełnosprawnych i niedosotosowanych społecznie. Powinien posiadać umiejętności w zakresie wybranej specjalności odpowiadającej typowi placówki specjalnej bądź rodzajowi odchylenia od normy.

Ponadto - opanowane metody stymulacji, usprawniania, terapii i kształcenia adekwatnego do możliwości psychofizycznych jednostek od­chylonych od normy. Absolwent powinien znać język obecny umożliwiający korzystanie z literatury w zakresie pedagogiki specjalnej oraz mieć zdolności dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, edu­kacyjnych i rehabilitacyjnych, a także umiejętność przygotowania publikami z zakresu swojej działalności". (Dz.U. MEN z 1996r. nr 6, póz. 30, s. 2)

Podobne prace

Do góry