Ocena brak

Zakres stosowania przepisów kpa w sprawach skarg i wniosków

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Zakres stosowania przepisów kpa o skargach i wnioskach jest znacznie szerszy niż przepisów o postępowaniu jurysdykcyjnym. Wynika to z przyczyn:

  1. krąg podmiotów zobowiązanych stosować przepisy jest szerszy,

  2. przepisy kpa o skargach i wnioskach mają zastosowanie w postępowaniach wyłączonych z wyjątkiem spraw wynikających z nadrzędności i podległości,

  3. tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa kpa, skarga może dotyczyć zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez organy; naruszenia praworządności, a przedmiotem wniosku może być ulepszanie organizacji, wzmacnianie praworządności, ochrona własności, usprawnianie pracy, pod określeniem organ państwowy kpa rozumie organy przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Do góry