Ocena brak

Zakres rzeczowy sprawy sądowoadministracyjnej

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Sądy adm. sprawują kontrolę działalności adm. publicznej i stosują środki określone w ustawie. Dla określenia sprawy s-a należy uwzględnić rozwiązanie prawne przyjęte  w art. 3,4,5 i art. 58 ustawy prawo o post. przed sądami adm. Kontrola działalności adm. publicznej przez sądy adm. obejmuje orzekanie w sprawie skarg na:

1) decyzje adm.;

2) postanowienia

3) postanowienia wydane w post. egz. i zabezp., na które służy zażalenie;

4) inne akty lub czynności z zakresu adm. publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków

5) akty prawa miejscowego organów j. s. t. i terenowych organów adm. rządowej;

6) akty organów j. s. t. i ich związków,

7) akty nadzoru nad działalnością organów j.s.t;

8) bezczynność organów. Sądy adm. orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę. Sądy adm. rozstrzygają spory o właściwość między organami j. s. t. i między SKO, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami j. s. t. a organami adm. rządowej. Sądy adm. nie są właściwe w sprawach:

1) wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej między organami adm. publicznej;

2) wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;

3) odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach adm. publicznej, chyba że ten obowiązek wynika z przepisów prawa;

4) wiz wydawanych przez konsulów. Odrzucenie skargi następuje, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu adm.  

Elementem konstytutywnym sprawy s-a jest kontrolowanie przez sąd adm. działalności adm. publicznej. Element ten różni sprawę s-a od sprawy adm. Cechą właściwą dla sprawy adm. jest jej merytoryczne rozstrzygnięcie. Istota środków sprowadza się, z zastrzeżeniem wyjątków, wyłącznie do zniesienia działania lub bezczynności niezgodnej z prawem, a nie do merytorycznego rozstrzygnięcia w tym zakresie. Określając przedmiot postępowania s-a, należy wprowadzić rozgraniczenie w zakresie post. przed woj. sądami adm. i postępowania przed NSA.

Przedmiotem postępowania s-a przed woj. sądami adm. jest sprawa s-a, a zatem rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi na działanie lub bezczynność organu wykonującego adm. publiczną. W tym zakresie występuje tożsamość przedmiotu post. przed woj. sądami adm.  i NSA, a jedynym elementem różniącym jest to, że NSA dokonuje tej kontroli pośrednio przez rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej Przedmiotem post. przed NSA jest ponadto rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów o właściwość oraz innych spraw przekazanych na mocy odrębnych ustaw.

NSA jest właściwy do prowadzenia postępowania pomocniczego, post. w sprawach uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów i podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie s-a.

Podobne prace

Do góry