Ocena brak

Zakres przedmiotowy i podmiot ustawy

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

1) Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny.

2) Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby od przyjętych w niej regulacji nie trzeba było wprowadzać licznych wyjątków,

3) W ustawie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, które reguluje) oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się odnosi.

4) Ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo się z nimi nie wiążą 5) U stawa nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych ustawach.

6) W ustawie nie powtarza się postanowień umów międzynarodowych ratyfikowanych przez RP oraz dających się bezpośrednio stosować postanowień aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje międz. Lub organy międzyn., którym RP przekazała kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

7) W ustawie nie można odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy oraz do postanowień w punktu 6; nie odsyła się do przepisów innych aktów normatywnych.

8) W ustawie nie można zamieszczać przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych w tym umów i aktów w punktu 6.

Przepisy prawa pisze się zgodnie z regułami składni języka polskiego. Podmiot, orzeczenie, dopełnienie.

Przepisy ogólne wyodrębnia się na początku aktu w sensie materialnym. Zawierają wspólne elementy treściowe przepisów merytorycznych i formalnych wyodrębnionych w postaci działu (rozdziału) i nazwane są przepisami ogólnymi. Zawierają one:

- określenie zakresu, przedmiot, podmiot ustawy. Wstępnie zakres przedmiotowy określa tytułu ustawy i art. 1 przepisów ogólnych. Podmiot ustawy może być wskazany w sposób bezpośredni (i mamy wprost wskazany np. organ) lub pośredni wskazanie podmiotów przy okazji określenia zachowania innego podmiotu.

- podmioty mogą być wskazane abstrakcyjnie jak i konkretnie,

- w przepisach ogólnych możliwe są przepisy wyłączające (np. jaka grupa podmiotów lub sytuacji nie jest objęta). Wyłączenie może być bezwarunkowe lub warunkowe.

- jeżeli mamy wyłączenie to mogą być przepisy rozszerzające. Wyłączenie i rozszerzenie mogą być przedmiotowe i podmiotowe. Np "przepisy niniejszej ustawy stosuje się również".

- w przepisach ogólnych są definicje legalne oraz wyjaśnienie wyrażeń z ustawy.

- przepisy ogólne zawierają elementy wspólne do części szczegółowej. Są w części ogólnej artykuły kondensujące. Przepisy ogólne mogą kilkakrotnie występować w akcie, tylko jest ich coraz węższy zakres.

Podobne prace

Do góry