Ocena brak

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI NIK

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Właściwość kontrolna NIK w zaległości od statusu Jednostki kontrolowanej: charakter obligatoryjny-jeżeli idzie o państwowe jednostki organizacyjne; charakter fakultatywny- w odniesieniu do pozostałych podmiotów.

NIK kontroluje działalność: organy adm. rządowej; NBP; państwowe organy prawne i inne państwowe jednostki organizac. (tzn: przedsiębiorstwa państwowe, banki państwowe itp. ); organy samorządu terytorialnego komunalnych jednostek organizacyjnych; podmioty prywatne i niepaństwowe ( w zakresie działań zleconych lub powierzonych przez państwo ).

NiK nic kontroluje organów władzy ustawodawczecj, może jedynie w sferze wykonawstwa oraz zarządzania ( np.: kontrola budżetu kancelarii Sejmu lub Senatu ). NIK nie kontroluje finansów TS i K.RS. Wykonanie budżetu NIK kontroluje Sejm.

Podobne prace

Do góry