Ocena brak

Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Istota odpowiedzialności konstytucyjnej – polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno – karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej).

Art. 198 K.:

1). Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą Prezydent RP, Prezes RM oraz członkowie RM, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, a także osoby, którym Prezes RM powierzy kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

2). Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.

3). Rodzaje kar orzekanych przez TS określa ustawa.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej jest rozbudowany:

  • Prezydent – odpowiada za delikt konstytucyjny, jak i za pospolite przestępstwo;

  • Prezes RM oraz członkowie RM – odpowiadają za delikt konstytucyjny i za pospolite przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem;

  • Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, posłowie i senatorowie – ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego albo za nabywanie tego majątku.

Zakres przedmiotowy tej odpowiedzialności to naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania.

Chodzi tu o czyny wykazujące:

  • naruszenie Konstytucji lub ustawy,

  • mające zawiniony charakter,

  • popełnione przez osoby w zakresie swego urzędowania,

  • nie stanowiące przestępstwo.

Podobne prace

Do góry