Ocena brak

Zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Prowadzić je mogą:

  1. w imieniu wojewody bądź starosty kierownicy służb; straży; inspekcji,

  2. organy państwowe np. prezesi sądów, zakłady publiczne /ZUS/, inaczej mówiąc organy administracji rządowej /zespolonej i niezespolonej/ oraz samorządu terytorialnego,

  3. inne podmioty pełniące funkcję organów administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, powołane z mocy prawa do rozstrzygania; załatwiania spraw indywidualnych np. szkoły wyższe.

Kompetencja organów do załatwiania indywidualnych spraw musi być przewidziana przez materialne prawo administracyjne. Poprzez „decyzję administracyjną” należy rozumieć akty prawne np. orzeczenia, pozwolenia, zezwolenia, nakazy. Celem postępowania jurysdykcyjnego jest załatwienie sprawy indywidualnie oznaczonego adresata np. przez decyzję administracyjną.

Przepisy kpa o postępowaniu jurysdykcyjnym mają zastosowanie przy:

1/ decyzjach konstytutywnych-rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej poprzez decyzję administracyjną jako formę indywidualnego zewnętrznego aktu administracyjnego /jednostronne władcze działanie wydającego organu wobec podmiotów spoza administracji publicznej,

2/ decyzjach deklaratoryjnych-potwierdzenie przez organ administracji istnienia obowiązku lub prawa.

Decyzja administracyjna-to zewnętrzny akt władczy organu administracji publicznej, skierowany na wywołanie określonych skutków prawnych, określających sytuację prawną konkretnie oznaczonego podmiotu, w konkretnie oznaczonej sprawie.

Podobne prace

Do góry