Ocena brak

Zakres międzynarodowy pomocy prawnej

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

W zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych mogą być dokonywane niezbędne czynności, a szczególnie wymienione w art. 5 85. Doręczenie pisma przebywającej za granicą osobie lub przeprowadzenie dowodu z osobowego źródła dowodowego z osoby, mającej obywatelstwo polskie, dokonuje się za pomocą polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego art. 586§1. Jeżeli taki sposób przeprowadzenia czynności jest niemożliwy można zwrócić się o dokonanie tych czynności do sądu lub innego organu państwa obcego art.585§2 . Protokoły z tych czynności mogą być odczytane na rozprawie na zasadach określonych w art. 3 89, 391, 393.

Na wniosek sądu i prokuratora państwa obcego pomocy prawnej udzielają polskie sądy i prokuratury art. 588§ l. Sąd lub prokurator odmawiają udzielenia pomocy prawnej i przekazują odmowę właściwym organom obcego państwa, jeżeli żądana czynność byłaby sprzeczna z zasadami porządku prawnego w RP albo naruszałaby jej suwerenność art.588§2. Ponadto można odmówić udzielenia pomocy prawnej w sytuacjach określonych w art.588§3. Dokonując czynności na wniosek sądu lub prokuratora państwa obcego, stosuje się ustawy polskie. Należy jednak uczynić zadość życzeniu tych organów, aby przy dokonaniu czynności zastosowano szczególny tryb postępowania lub szczególną formę, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadami porządku prawnego w RP art.588§4.

Wezwany z zagranicy świadek lub biegły nie będący obywatelem polskim, który stawi się dobrowolnie przed sądem, nie może być ścigany, zatrzymany lub tymczasowo aresztowany ani za przestępstwo będące przedmiotem danego postępowania karnego, ani za jakiekolwiek inne przestępstwo popełnione przed przekroczeniem polskiej granicy państwowej. W stosunku do niego nie może być także wykonana kara orzeczona za takie przestępstwo art.589§ l. Świadek lub biegły tracą ochronę, jeżeli nie opuścili terytorium RP, chociaż mogli to uczynić w ciągu 7 dni od czasu, gdy sąd oznajmił im, że ich obecność stała się zbędna art. 589§2.

Podobne prace

Do góry