Ocena brak

Zakres kontroli NSA

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

  1. DECYZJE ADMINISTRACYJNE.

  2. Postanowienia wydane w postępowaniu adm., na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę, co do istoty,

  3. Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie

  4. Inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji pub. Dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa Uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego Oraz akty organów adm. rządowej stanowiących przepisy prawa miejscowego

  5. Uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu adm. pub. 

  6. Akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto NSA rozpatruje skargi na bezczynność organów adm. pub., Rozstrzyga spory między organami samorządu terytorialnego a terenowymi organami adm. rządowej , oraz udziela odpowiedzi na pytania prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez samorządowe kolegia odwoławcze.

Ogólnie należy stwierdzić,że polskie sadownictwo administracyjne charakteryzuje się następnymi cechami:

-skoncentrowane jest w jednym sądzie i jest jednoinstancyjne

-po prawie dziesięcioletnim oparciu jego kompetencji na klauzuli enumeracji pozytywnej obecnie jest oparte na klauzuli generalnej ograniczonej, klauzulą enumeracji negatywnej,

-jest oparte o system ochronny prawa podmiotowego,

-sad adm. Sprawuje kontrole legalności działania adm. pub.,

-sąd sprawuje kontrolę następna,

-kontroli sadu poddane sa również akty adm. oparte na uznaniu adm.,

-sad posiada w zasadzie jedynie kompetencje kasacyjne,

-dopuszczalna jest skarga na bezczynność adm.: w tym przypadku sąd nie zastępuje adm., a więc nie wydaje rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy adm.

Podobne prace

Do góry