Ocena brak

Zakres i rozmiary korupcji

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Międzynarodowe rankingi skażenia korupcja, wskazują,, że Polska znajduje się na środkowym miejscu wśród innych państw. na dziesięciopunktowej skali poziomu korupcji Polska uzyskała za 2000 rok ocenę 4,2, Według danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który w 1999 roku przeprowadził badania wśród ponad trzech tysięcy firm działających w krajach Europy Wschodniej, w Polsce co trzecia firma płaci łapówki, aby uzyskać ulgę podatkową, odroczenie spłaty zadłużenia, kredytu lub pożyczki. Średnia wysokość łapówki stanowi 2,5% rocznego przychodu firmy. przestępczość korupcyjna,  wydatnie wzrosła.Tak na przykład w 1998 roku w porównaniu z 1992 rokiem liczba stwierdzonych przestępstw o sprzedajność urzędniczą i przekupstwo wzrosła o 54%, a liczba podejrzanych o 40%, kwota przyjętych korzyści majątkowych  wzrosła piętnastokrotnie, a kwota wręczonych korzyści majątkowych czterokrotnie.

Równie wydatnie, bo o 64%, wzrosły przestępstwa o nadużycie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.Najliczniejszą kategorią tego rodzaju przestępstw jest przestępstwo przekupstwa,a następnie przestępstwo sprzedajności, nadużywania uprawnień, płatnej protekcj utrudniania przetargu, które w statystykach policyjnych pojawia się tylko śladowo.Do obszarów działalności publicznej, w której ujawniono wydatne nasilenie się w ostatnich latach działań korupcyjnych, należą:

- służba zdrowia (wydawanie przez lekarzy fikcyjnych zwolnień lekarskich);

-ubezpieczenia społeczne (fałszowanie i antydatowanie polis ubezpieczeniowych,);

-banki (łapówek za udzielenie kredytu lub gwarancji bankowej);

-administracja przedsiębiorstw państwowych

-aparat kontroli skarbowej

-administracja celna-organy samorządu.

Z kolei na działania o charakterze korupcyjnym są najczęściej narażone następujące czynności urzędników publicznych i jednostek budżetowych:

-zlecanie robót i usług;

-wydawanie zezwoleń budowlanych i tym podobnych;

- podejmowanie decyzji o przyznaniu, zamianie lub wynajmie lokalu; 

-wydawanie zatrzymanych podczas kontroli dowodów rejestracyjnych pojazdów;

− przeprowadzanie egzaminów i przyjmowanie na studia wyższe.

Podobne prace

Do góry