Ocena brak

Zakres działania i zadania województwa jako regionalnej wspólnoty samorządowej

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów adm. rządowej.

Do samorządu województwa należy określanie strategii rozwoju województwa, uwzględniającej pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim: edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe,

promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona środowiska, gospodarka wodna, drogi publiczne i transport bezpieczeństwo publiczne

O przynależności zadania do zadań samorządu województwa decyduje charakter wojewódzki zadania oraz przepisy ustawowe określające taki charakter.

Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu adm. rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. W celu wykonywania zadań województwo może tworzyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne oraz przystępować do takich spółek. Zasady tworzenia spółek i przystępowania do nich określa ustawa o gospodarce komunalnej.

Podobne prace

Do góry