Ocena brak

Zakres działania i zadania Powiatu

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.Wśród 22 dziedzin znalazły się m.in. : edukacja publicz., promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.Do zakresu działania powiatu należy również wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gminy.

Właściwe organy adm. rządowej mogą, w drodze ustawy, nałożyć na powiat obowiązek wykonania pewnych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, Powiat może zawierać z organami adm. rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu adm. rządowej.

Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Podobne prace

Do góry