Ocena brak

Zakres działania i zadania Gminy

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Do spraw publicznych należy stanowienie przepisów gminnych, wybór i odwoływanie organów gminy oraz inne sprawy rozstrzygane w sposób władczy , w tym zwł. w drodze decyzji administracyjnej.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy Zadania własne dzielą się na dwie grupy:

1) zadania obowiązkowe - takie, przy których gmina tylko w pewnym zakresie ma swobodę co do formy załatwienia danej sprawy, ale załatwić ją musi,

2) zadania pozostałe - gmina sama decyduje, czy je podejmuje, czy też nie podejmuje.

Zadania własne gminy finansują ze swoich dochodów uzupełnianych dotacjami i subwencjami z budżetu państwa. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów tych jednostek określa się w ustawie. Przekazanie gminie , w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu adm. rządowej gmina może wykonywać także na podstawie porozumienia z organami adm. rządowej.

Ustawa o adm. rządowej w województwie nazywa sprawy z zakresu właściwości wojewody powierzone w drodze porozumienia z zarządem gminy, powiatu lub województwa zadaniami powierzonymi Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania zadań zleconych w drodze ustawy, jak i na podstawie porozumienia

Różnice między zadaniami własnymi a zadaniami zleconymi z punktu widzenia prawnego:

1.co do zadań własnych obowiązuje klauzula generalna właściwości, co do zadań zleconych - każdorazowe upoważnienie;

2.za wykonanie zadań własnych odpowiedzialność ponosi gmina, za zadania zlecone - adm. rządowa;

3.wykonywanie zadań własnych następuje w oparciu o środki gminy, a zadań zleconych - po zapewnieniu środków przez adm. rządową;

4.nadzór nad działalnością w zakresie zadań własnych sprawowany jest na podstawie kryterium legalności (zgodności z prawem), a w sprawach zleconych nadzór sprawowany jest nadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności;

5.co do zadań własnych zapewniona jest ochrona prawnosądowa, a nie można dochodzić przed sądem zlecenia gminie określonych zadań z zakresu adm. rządowej.

Podobne prace

Do góry