Ocena brak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011

Charakterystyka

ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na wysokość odpisów na fundusz.


Przeznaczenie

Środki z funduszu przeznaczone są na:

  • działalność socjalną (na rzecz osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami oraz ich rodziny, mogą to być również inne osoby określone w regulaminie funduszu, np. wychowankowie domów dziecka)
  • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych (np. sanatoria, ośrodki wczasowe, kolonijne, żłobki, przedszkola)

Wymagania wobec pracodawców

Obowiązek tworzenia funduszu:


Pracodawcy:

  • będący jednostkami organizacyjnymi, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
  • rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku kalendarzowego pierwszy odpis na fundusz dokonują od 1 stycznia nadchodzącego roku kalendarzowego. Zobligowany jest utworzyć fundusz w trakcie roku tylko wówczas, gdy rozpoczęcie działalności nastąpiło w drodze przejęcia, podziału, połączenia lub komercjalizacji wraz z przejęciem pracowników.

Zniesienie obowiązku utworzenia funduszu

Pracodawca może tego dokonać po konsultacji z pracownikami. Treść postanowienia należy wprowadzić do układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania bądź, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem ani regulaminem, poprzez poinformowanie pracowników w 1 miesiącu danego roku kalendarzowego (podobnie postępuje się w przypadku zmniejszenia składek na fundusz).


Pracodawca, który nie zdecyduje się na utworzenie ZFŚS ma obowiązek wypłacać urlopowe|świadczenia urlopowe (jest to forma rekompensaty dla pracowników na pokrycie wydatków związanych z wypoczynkiem). Prawo do takiego świadczenie mają pracownicy, którzy korzystają z urlopu w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych. Odpis ten stanowi ok. 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w zeszłym roku (lub z drugiej połowy poprzedniego roku, gdy to wynagrodzenie było wyższe). Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do świadczenia urlopowego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Pracownik otrzymuje świadczenie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem urlopu.


Pracodawcy uważają obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za zbytnią ingerencję państwa w sferę gospodarki jednak wraz z dostosowywaniem prawa pracy do wymogów UE będzie się to zmieniać podobnie jak obowiązek świadczeń socjalnych pracodawców wobec pracowników.


Autor: Ewa Ignacak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry