Ocena brak

Zakład budżetowy i zasady jego gospodarki finansowej

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Zakłady budżetowe - są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które: odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, koszty swej działalności pokrywają z przychodów własnych przy czym mogą otrzymywać dotacje przedmiotowe, podmiotowe, a także celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (rzeczowe i finansowe) dla nowo tworzonych zakładów.

Łącznie dotacje dla nich nie mogą przekroczyć 50% jego wydatków, przy czym norma ta nie dotyczy dotacji inwestycyjnych. Jeżeli jest przewaga przychodów nad wydatkami to nie można powołać zakładu budżetowego. Są tworzone, łączone i likwidowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów – są to państwowe jednostki budżetowe, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – są to gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe, mogą być również tworzone w drodze ustawy.

Tworzenie jego wiąże się z wyposażeniem go w składniki majątkowe z zasobu Skarbu państwa lub zasobów jednostek samorządu terytorialnego, przy czym ustawa o finansach publicznych sugeruje, że wyposażenie to polega na oddaniu im mieni w użytkowanie, jednakże zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest to możliwe w odniesieniu tylko do zakładów mających osobowość prawną, pozostałe zakłady mogą otrzymywać nieruchomości w trwały zarząd. W razie łączenia lub likwidacji zakładu organ założycielski określa przeznaczenie mienia łączonego lub likwidowanego zakładu, natomiast należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu przejmuje organ, który go zlikwidował, jest to konsekwencją braku osobowości prawnej zakładu i możliwości odpowiadania za zaciągnięte zobowiązania (nieliczne zakłady w drodze ustaw wyposażone są w osobowość prawną).

Prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący przychody własne, dotacje z budżetu, wydatki stanowiące koszty działalności, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Plan finansowy podlega zatwierdzeniu w ramach procedury uchwalania budżetu, z którym powiązany jest dany zakład. Normatyw środków obrotowych – przepisy określają ile środków obrotowych ma pozostać w zakładzie budżetowym. Wszystko, co jest ponad normatyw to nadwyżka środków obrotowych.

Zakładami budżetowymi są; domy kultury, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady usługowej gospodarki komunalnej, ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr, zakłady komunikacji miejskiej.

Podobne prace

Do góry