Ocena brak

Zakazy konkurencji

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Gospodarka rynkowa tworzy odpowiednie zabezpieczenia i możliwości tworzenia układów konkurencyjnych i sprzyjających konkurencji. Definicja - nie ma w ustawie. Przyjmuje się, że konk. to rywalizacja co najmniej 2 przedsiębiorców w dążeniu do osiągnięcia tego samego celu, ale z jednoczesnym działaniem zmierzającym do osiągnięcia przewagi. Artykuły kodeksu spółek handlowych mówiące o konkurencji:

56: Wspólnik spółki jawnej nie może bez zgody wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik. Każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji lub naprawienia jej szkody. 211: członek zarządu spółki z o.o. nie może bez zgody wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik. 380: To samo odnośnie członka S.A.Ustawy mówiące o konkurencji:

1.U. z 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych: Dyrektor prz. państw., jego zastępca, główny księgowy, osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych i członkowie rady pracowniczej nie mogą mieć udziałów lub akcji przedsiębiorców tworzonych przez to przedsiębiorstwo, a także powstawać w nich w stosunku pracy ani świadczyć pracy na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego (?). Zakaz nie dot. członkostwa w radach nadzorczych.

2. U. z 1997r., Prawo bankowe: Członkowie zarządu lub rad nadzorczych banków państwowych nie mogą się zajmować działalnością konkurencyjną, w szczególności nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej innego banku, chyba że bank państwowy jest jego akcjonariuszem.

3. U. z 1982r., Prawo spółdzielcze: Członkowie rady i zarządu spółdzielni nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi. [O konkurencji w kodeksie pracy: Rozdział II: Zakaz konkurencji: Ma na celu ochronę pracodawców przed podejmowaniem działalności konkurencyjnej przez pracowników aktualnie zatrudnionych lub zatrudnionych w przeszłości. Pierwszy to zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, a drugi - tzw. klauzula konkurencyjna (po ustaniu stosunku pracy).]

4.U. z 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przewiduje zakazy konkurencji nieuczciwej. Czyn nieuczciwej konkurencji - działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

5. U. z 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne: Wprowadza szereg zakazów konkurencji, m.in.: Osoby wykonujące funkcje publiczne nie mogą być członkami rad nadzorczych, zarządów, komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego itd.

6. U. z 1996r. o wykonywaniu mandatu posła lub senatora: Wprowadza ograniczenia wykonywania dział. gosp. przez posłów i senatorów.

Podobne prace

Do góry