Ocena brak

Zakażenia bakteryjne u noworodków

Autor /milka Dodano /27.01.2014

Występują u 1-5 na 1000 żywo urodzonych noworodków, a icłi częstość wzrasta u noworodków przedwcześnie urodzonych. Do zakażenia może dojść w następujący sposób:

przezlożyskowo, w przebiegu bakteriemii u matki,

-    drogą wstępującą,

w wyniku aspiracji płynu owodniowego lub krwi podczas porodu, po porodzie przez kikut pępowiny, skórę, śluzówki, cewniki i inny sprzęt,

-    przez inhalację aerozoli zawierających drobnoustroje,

-    drogą krwiopochodną (z innego ogniska zakażenia lub w następstwie transloka-cji bakteryjnej z przewodu pokarmowego).

Zakażenia w okresie noworodkowym dzieli się, w zależności od czasu wystąpienia objawów, na cztery grupy:

Zakażenia bardzo wczesne. Do zakażenia doszło w okresie życia wewnątrz-macicznego, pierwsze objawy są obserwowane już u płodu (lachy kardia płodu, zawężona oscylacja w KTG). Noworodek rodzi się w stanie ogólnym złym lub objawy ciężkiego zakażenia rozwijają się w ciągu kilku godzin (do 12 godziny życia).

Zakażenia wczesne. Objawy pojawiają się w I-3 dobie życia; klinicznie posiać ta jesl bardziej zróżnicowana: od wstrząsu septycznego do bezobjawowej bakteriemii.

Zakażenia późne. Objawy pojawiają się od 4 doby do 3 mies. ż. Do zakażenia może dojść zarówno od matki, jak i przez kontakt ze środowiskiem zewnętrznym; klinicznie często występują one pod postacią zakażeń ogniskowych (zapalenie kości i stawów, zapalenie skóry, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Zakażenia bardzo późne. Czwarta grupa zakażeń występuje prawic wyłącznie u długotrwale hospitalizowanych noworodków z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała powyżej 3 mies. ż. Objawy zakażenia są subtelne i mało swoiste; najczęściej są lo nawracające bezdechy i zaburzenia termoregulacji.

Etiologia. Drobnoustroje kolonizujące drogi rodne matki wywołują zakażenia wczesne i bardzo wczesne. Do tej grupy drobnoustrojów należą Streptococcus agalac-linc, Eschcrichia coli, Listeria monocytogencs, Enlerococ.cussp., Staphylococcus aureus.

U noworodków leczonych na oddziałach intensywnej terapii zakażenia często są wywołane drobnoustrojami należącymi do wieloopornej ('lory wcwnątrzszpitalncj, charakterystycznej dla danego oddziału; stanowią ją metycylinooporne gronkowce złociste, gronkowce koagułazoujemne, szczepy Pseudomonas, Serratia, wieloopor-ne szczepy Ktebsie.Ha pncunioniae oraz drobnoustroje takie jak Pneiunocystia cari-nii, grzyby drożdżopodobne.

Czynniki ryzyka

1.    Czynniki ryzyka zakażenia wewnąlrzmacicznego:

a.    ze strony matki:

-    przedwczesne pęknięcie błon płodowych > 24 godz. przed porodem,

-    objawy zapalenia wewnątrzowodniowego (temperatura > 38° C, nieprawidłowy zapach płynu owodniowego, leukocytoza >15/1),

-    bakteriuria (czynnik ryzyka zakażenia paciorkowcem grupy B);

b.    ze strony noworodka

-    urodzeniową masa ciała < 1500 g,

-    wcześniactwo,

-    tachykardia płodu > 160/min,

-    niska punktacja w skali Apgar (< 5 pkt w 1 min i < 7 pkt w 5 min) przy braku innych uchwytnych powodów,

-    płeć męska.

2.    Czynniki ryzyka zakażenia wewnątrzszpitalnego:

-    wcześniactwo,

-    długotrwała hospitalizacja,

-    inwazyjne procedury diagnostyczne, i lecznicze: cewnikowanie naczyń, intubacja, sztuczna wentylacja, zabiegi operacyjne, terapia antybiotykami o szerokim zakresie działania,

-    nadmierna liczba pacjentów na oddziale.

 

Podobne prace

Do góry