Ocena brak

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Wśród postanowień umowy o pracę (postanowienia umowy przewidziane KP nie wyczerpują jej treści, strony korzystają bowiem ze swobody umów, która oznacza dopuszczalność regulowania w umowie wszystkich innych spraw, jeśli nie pogarsza to sytuacji pracownika w porównaniu z przepisami prawa), które są w niej zamieszczane w następstwie rozszerzania się gospodarki rynkowej najczęściej występuje zakaz konkurencji. W szczególności, zgodnie z Art. 1011.( § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym). Zakaz konkurencji nie działa więc z mocy prawa a jedynie na podstawie umowy, na której zawarcie pracownik musi wyrazić zgodę. Umowa wprowadzająca zakaz konkurencji musi być zwarta na piśmie pod rygorem nieważności. Pracodawca, który poniesie szkodę wskutek naruszenia tego zakazu, będzie mógł domagać się odszkodowania na zasadach określonych w przepisach kodeksu o odpowiedzialności materialnej. Ponadto pracownik może ponosić odpowiedzialność za naruszenie tego zakazu, tak jak za naruszenie innych obowiązków pracowniczych ( do zwolnienia natychmiastowego włącznie).

Jeśli pracownik miałby dostęp do szczególnie ważnych informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, to strony mogą w drodze umowy rozciągnąć zakaz konkurencji na określony czas po ustaniu stosunku pracy. Kodeks nie pogranicza czasu obowiązywania takiego zakazu. Za ten czas pracownik ma prawo do odszkodowania, płatnego w ratach miesięcznych , które nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy.

Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać w razie ustania przyczyn, które go uzasadniają lub nie wywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Podobne prace

Do góry