Ocena brak

Zainteresowania polityką Polaków na tle Europejczyków (indyferentyzm, alienacja) - Zainteresowania polityką Europejczyków

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  • rola polityki w życiu ludzkim, poziom zainteresowania nią i natężenie aktywności politycznej są zróżnicowane w poszczególnych grupach krajów Europy. Wyraźny jest wpływ dawnych podziałów politycznych kontynentu.

  • najwyższym poziomem zainteresowania polityką i uczestnictwa w partiach politycznych charakteryzują się respondenci z krajów skandynawskich ( 8% ludzi należy do partii politycznych, a 40% z nich działa w tych partiach politycznych)

  • natomiast respondenci z byłych krajów komunistycznych są obecnie mniej zainteresowani i mniej zaangażowani w politykę. Większa jest też między nimi dysproporcja między zainteresowaniem a aktywnością. W Europie Wschodniej śledzi się politykę z relatywnie wyższym stopniem zainteresowania, częściej o niej dyskutuje, natomiast mniej jest w niej ludzi, dla których polityka jest b. ważna, niższy jest wśród nich odsetek osób należących do partii politycznych i aktywnie w nich działających. Inne są również oczekiwania wobec świata polityki w krajach tego regionu. Niezależnie od analizowanego okresu respondenci z krajów Europy Wschodniej częściej niż badani z krajów Europy Zachodniej wymieniają wzmocnienie władzy jako cel przez siebie pożądany.

  • w obu też częściach Europy: zachodniej i wschodniej, mniejsze zainteresowanie polityką przejawiają mieszkańcy krajów południowych. Wynika to zarówno z dużego znaczenia rodziny i wpływu wzorów nie uczestniczenia w życiu politycznym, jak i ogólniejszych następstw dłuższego trwania na tym obszarze ustrojów autorytarnych.

  • zmiany znaczenia przywiązywanego do respektu dla władzy pokazują wyraźny związek ze stopniem zaawansowania transformacji politycznej. Im wolniej w danym kraju postępują zmiany demokratyczne, tym większe znaczenie jego mieszkańcy przywiązują do silnej władzy politycznej (prezydent ma podejmować i realizować ważne decyzje, walczyć z kryzysami politycznymi, system prezydencki zalecany często dla młodych demokracji). Najwyższy odsetek osób, które uznały wzmocnienie władzy za cel dla siebie pożądany, występuje w byłych krajach komunistycznych na południu Europy. Ewolucja takich oczekiwań inaczej wygląda w obu częściach Europy. O ile w Europie Zachodniej wykazują one stabilność lub lekki spadek, to w całej Europie Wschodniej w ostatnim 10-leciu dzielącym badania nastąpił znaczny ich spadek. Podobny kierunek zmian można zaobserwować w tych krajach południowej części Europy Zachodniej, które – jak Portugalia, Hiszpania, Grecja – w latach 70. przeszły ewolucję demokracji.

  • również zmiany zainteresowania i uczestnictwa w polityce przebiegają odmiennie na wschodzie i na zachodzie Europy. W każdej z grup krajów położonych na zachodzie Europy zainteresowanie respondentów polityką rosło zarówno w okresie 1980 – 1989, jak i 1990 – 1999, a w Europie Wschodniej w latach 1990 – 1999 malało. W byłych krajach socjalistycznych, poza pewnymi wyjątkami, im wyższy jest stopień transformacji ustrojowej, tym niższe jest zainteresowanie i aktywność polityczna badanych. Było to widoczne w badaniach przeprowadzonych w latach 1990 – 1993; im dana grupa krajów później wkroczyła w proces przemian, tym wyższy był w niej poziom aktywizacji politycznej mieszkańców (kraje bałkańskie i bałtyckie).

Podobne prace

Do góry