Ocena brak

Zainteresowania polityką Polaków na tle Europejczyków (indyferentyzm, alienacja) - Zaangażowanie Polaków w politykę

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  • Od roku 1980 (56,3%) można zauważyć systematyczny spadek zainteresowania Polaków polityką. Uwidacznia się to właściwie w każdym dostępnym wskaźniku zaangażowania w politykę i zainteresowania nią. Wyniki badań z lat 1989 – 1990 ujawniają zmniejszanie się zainteresowania nią już od początku dokonywania się zasadniczego przełomu politycznego.

  • Tendencja spadkowa dotyczy też przynależności i aktywności w partii politycznej, choć w 2008 roku przynależność do partii politycznej wynosiła 1,2% (dane z wykładu).

  • W latach 1990 – 1999 nastąpił też spadek społecznego znaczenia nadawanego wzmacnianiu pozycji władzy – szacunek dla władzy stał się celem o wiele mniej pożądanym niż na początku transformacji. Wzrósł nie tyle udział respondentów widzących w mocnej władzy społeczne zagrożenie, ile odsetek deklarujących indyferentyzm (obojętność, bierność) wobec tego zjawiska.

  • W 2008 roku widoczny jest wśród Polaków indyferentyzm generalnie wobec polityki. Skutki małego znaczenia, jakie Polacy przywiązują do polityki widać w niewielkim jej przenikaniu do życia rodzinnego i sąsiedzkiego. Poglądy polityczne mają mały wpływ na ocenę sąsiadów i przy wyborze życiowego partnera. Ten mały wpływ polityki na życie codzienne Polaków jest właściwie czymś stałym w całym analizowanym okresie.

Dla wyjaśnienia poziomu zainteresowania Polaków polityką zostały sformułowane następujące 3 hipotezy robocze:

  1. Na zainteresowanie polityką wpływa pewien stały i powtarzający się zespół determinant społecznych i psychologicznych. Są to takie czynniki, jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, pozycja społeczna i przynależność do org. dobrowolnych. Polityką interesują się bardziej mężczyźni, członkowie stowarzyszeń, mieszkańcy miast, osoby wykształcone i o wyższej pozycji społecznej, natomiast młodzież mniej się w nią angażuje (dopiero wchodzi w życie społ.). Czynniki psychologiczne: silniejsze poczucie upodmiotowienia, większa wiara w siebie i zaufanie do świata, a także tolerancja wobec odstępstw od tradycyjnych wzorów obyczajowych.

  2. W krajach, które niedawno stały się członkami rodziny krajów demokratycznych, zainteresowanie jednostek życiem politycznym jest b. powiązane z ich stosunkiem do wartości demokratycznych. Duże więc znaczenie ma akceptacja symboli nowego porządku, przyswojenie nowych sposobów zachowania i negatywny stosunek do alternatywnych wobec demokracji propozycji organizacji życia zbiorowego. „Młody wiek” demokracji w tych krajach powoduje, że jest ona jeszcze dla wielu osób w dużym stopniu przedmiotem wyboru: akceptacji lub odrzucenia. Możliwe jest też nawet zarówno utożsamiane wartości ustroju demokratycznego z działaniami ekipy rządzącej w danym momencie, jak i powiązanie aprobaty dla ustroju politycznego i zainteresowania polityką z osobistą sytuacją ekonomiczną respondenta.

  3. Ogólna sytuacja polityczna w kraju w sposób istotny wpływa na poziom zainteresowania życiem publicznym. W określonej sytuacji politycznej i na danym etapie transformacji, można się spodziewać innego wzoru aktywizacji politycznej.

Analiza porównawcza poziomu zainteresowania polityką w Polsce i w innych krajach europejskich opiera się na hipotezie o znaczeniu dla tego zainteresowania:

  • przynależności danego kraju do głównych obszarów kulturowych Europy

  • wpływie poziomu rozwoju społeczno – ekonomicznego kraju

  • poziomu zaawansowania transformacji demokratycznej i ekonomicznej

Podobne prace

Do góry