Ocena brak

Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uczestnictwa w sektach

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

W przynależności młodzieży do sekt tkwi wiele zagrożeń rzutujących na jej prawidłowy rozwój, takich jak:

  • zrywanie kontaktów z przyjaciółmi, kolegami, praktycznie z całym światem, bądź wyjątkowe ograniczenie ich;

  • kwestowanie, a nawet żebranie;

  • wyniszczanie organizmu poprzez nieracjonalny i mało higieniczny tryb życia (niewielka ilość czasu przeznaczonego na sen, nieprawidłowe odżywianie, głodówki, brak opieki lekarskiej w czasie choroby, za­kazy przyjmowania wszystkich bądź niektórych leków, zakazy stoso­wania zabiegów medycznych: transfuzji krwi, transplantacji serca, nerek itp.);

  • rozczarowania i ból wynikające z niewyleczenia, bądź nawet pogorszenia dotychczasowego stanu zdrowia;

  • odmowy służby wojskowej;

  • zaburzenia psychiczne w tym natręctwa myślowe, urojenia;

Pracuje z ludźmi sprawującymi kontrolę nad jej umysłem, dostarcza im in­formacji o sobie i otoczeniu, które są skwapliwie wykorzystywane przeciw niej i przejmuje system przekonań wspomagając członków sekty w kształto­waniu nowej tożsamości.

Jak już wcześniej podano, sekty doprowadzają do wyjątkowych zabu­rzeń w organizmie młodego człowieka, zwłaszcza w sferze psychicznej i jeśli uda się jednostce opuścić sektę, często wymaga ona długotrwałego specjali­stycznego leczenia (por. Cekiera, Sołtysiak, 1999, s. 162). Skutki uczestnictwa w sektach młodzieży dotkliwie odczuwają członkowie rodziny, zwłaszcza rodzice oraz przyjaciele, koledzy.

Właściwie można przyjąć, że destrukcyjna działalność sekt dotyczy bez­pośrednio osób przyjętych do sekt, ich rodzin i całego społeczeństwa. Obro­na przed sektami staje się więc koniecznością, stąd obecnie powstają stowa­rzyszenia, których celami jest demaskowanie osób i ich manipulacji prowadzonych na rzecz sekt. Również podejmowanych jest wiele innych działań m.in. przez Parlament Europejski, kościoły katolickie, szkoły i inne instytucje. Jednakże tych działań jest stosunkowo za mało, zwłaszcza przy uwzględnieniu zagrożeń.

Podobne prace

Do góry