Ocena brak

ZAGADNIENIE KORZYŚCI SKALI PRODUKCJI I ZBYTU W TEORIACH HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Sprawy rozwoju handlu międzynarodowego i związanych z tym korzyści stanowiły przedmiot zainteresowań autorów już w czasach starożytnych kiedy ekonomia, jako nauka nie była jasno rozwinięta.

TEORIA SŁUSZNEJ CENY: handel jest korzystny jeśli dokonuje się go po słusznej cenie i wykorzystuje fakt występowania między krajami różnic w obfitość towarów, oraz dolicza do cen sprawiedliwy zysk w zamian za to że względnie tańszym kosztem przyczynia się do lepszego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa różnych krajów.

MERKANTYLIZM: korzyścią jest kształtowanie się bilansu handlowego w sposób korzystny przez zwiększenie zasobów kruszców i / lub pieniędzy. Sugerowali też stosowanie polityki ekonomicznej ułatwiającej osiągnięcie tych celów.

EKONOMIA KLASYCZNA: klasyczna teoria wymiany międzynarodowej ; największe korzyści zapewnia rozwijanie handlu zagranicznego w warunkach swobodnej konkurencji na rynkach monopolowych i w skali międzynarodowej korzyści upatrywano w specjalizacji produkcji na export i potrzeby własne kraju tych towarów, które mogą być wytwarzane taniej niż w innych krajach. Wynika to bezpośrednio z zasady kosztów absolutnych - występują różnice w kosztach wytworzenia między krajami i są one mierzone nakładami pracy. Jeśli teraz kraj A jest bardzo efektywny w produkcji dobra X , a zarazem jest mniej efektywny niż kraj B, to oba mogą osiągnąć korzyści jeśli będą wzajemnie rozwijać podział pracy bez względu na stan swych bilansów ( kraj A exportuje do B całości lub części produkcji towarami X pod warunkiem, że dysponuje jego absolutną przewagę i odwrotnie)

Z zasady kosztów względnych ( Ricardo i Tomens, A. Smith) wynika wniosek, że dla każdego kraju opłacana jest specjalizacja w produkcji i eksporcie produktów w których ma przewagę w wydajności pracy.

TEORIA NEOKLASYCZNA: ( i obfitości zasobów ; Heckscher, Oklein, Samuelson) Kraj powinien eksportować towary których produkcja wymaga zastosowania obfitego i w związku z tym tańszego wyniku produkckcji a importować towary których produkcja wymaga zastosowania mniej obfitego, a więc droższego wynika produkcji. Wtedy wg. Autorów tej koncepcji państwo odniesie największe korzyści z handlu na szansę międzynarodową.

WSPÓŁCZESNE TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO.

TEORIE NEOCZYNIKOWE

Każdy kraj powinien exportować towary których wytwarzanie...

Uogólnienie i rozwinięcie zasady obfitości zasobów (teoria neoklasyczna) przy założenia, że jest więcej czynników produkcji niż kapitał i praca. Należy też uwzględnić zasoby naturalne, oraz fakt niejednorodności czynników produkcji.

TEORIE NEOTECHNOLOGICZNE

Wyróżniamy dwa typy korzyści:

statyczne (krótkoterminowe) w skutek specjalizacji zwiększają się ....... produkcyjne i sprzedaży, co prowadzi do obniżenia kosztów jednostkowych wzrostu wydajności pracy rozłożeniu kosztów stałych (na większą liczbę jednostek)

dynamiczne (średnio i długookresowe) korzyści występują, gdy występują badanej radykalnie zmiany techniki produkcji i obrotu handlowego co powoduje np.: poprawę technologii wytwarzania, zwiększenie zdolności produkcyjnej urządzeń czy wzrost ich sprawności.

TEORIE POPYTOWO PODAŻOWE.

Najistotniejszą korzyścią z handlu jest lepsze zaspokojenie potrzeb konsumentów i inwestorów przez rozwój handlu wewnątrzgałęziowego tzn. wewnątrzgałęziowego podziału pracy . Jego istota zaś sprowadza się do jednego czesnego importu i exportu wyrobów tych samych gałęzi i branż.

Podobne prace

Do góry