Ocena brak

ZAGADNIENIA STOSOWANIA MATERIALNEGO PRAWA ADM. (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Stosowanie prawa – „proces ustalania przez organ państwowy konsekwencji prawnych (...) faktów w sposób wiążący (...) na podstawie norm prawa obowiązującego”

Etapy ( hipotetyczne ) stosowania prawa

 1. ustalenie faktu, że norma obowiązuje i ustalenie treści normy (problemy walidacyjne i problemy interpretacji, wykładni)

 2. uznanie za udowodniony faktu na podstawie materiałów i w oparciu o przyjętą teorię dowodów

 3. Subsumpcjasprawdzenie czy stan faktyczny „podpada” pod treść normy prawnej

 4. ustalenie konsekwencji subsupcji

Sprawa administracyjna, interes prawny oraz strona w procesie stosowania P.A.

Sprawa administracyjna

Interes prawny – jest to pewna zależność między toczącym się post. adm., a sytuacją prawną danego podmiotu prawa, polegająca na tym, że wynik tego postępowania może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu.

Decyzje administracyjnerozstrzygnięcie w sprawie

 • Sprawy administracyjne mogą dotyczyć uprawnień bądź obowiązków

  1. przyznanie uprawnienia / obowiązku

  2. zniesienie uprawnienia / obowiązku

  3. zmiana zakresu uprawnienia / obowiązku

Uznanie administracyjne – pewna sfera działania adm., wolna od kontroli sądowej z tego względu, że działania podejmowane w tym obszarze nie są podejmowane przy uwzględnieniu kryterium legalności lecz innych kryt.

 • NTA (1922-39) – nie obejmował katalogu działań adm. – tzw. Wg uznania adm.

 • NSA (1980) – wszystkie działania adm. podlegają jego kontroli

 • Uznaniem adm. nie są:

 1. swoboda dat wydawania lub niewydawanie decyzji

 2. swobodna ocena dowodów

 3. swoboda w zakresie wykładni prawa

 • uznanie ma miejsce gdy jest przewidziane wprost przez ustawodawcę – zwrot „może” przy określeniu kompetencji

Cechy decyzyjnego modelu stosowania prawa

 • organ administracji publ. stosujący prawo nie pozostaje w stos. organ. z adresatem decyzji

 • organ administracji publ. stosujący prawo jest zainteresowany efektami decyzji adm. w tym sensie, że osiąganie określonych efektów społ. jest wpisane w jego zakres działania, a decyzja jest instrumentem osiągania tych efektów

 • organ administracji publ. stosujący prawo jest związany prawem powsz. obowiązującym oraz wytycznymi płynącymi od organów wyższego rzędu do granic kolizji z prawem powsz. obowiązującym

 • organ działa na podstawie kompetencji szczegółowej

 • decyzja adm. podejmowana jest w sytuacji niespornej tj. w sytuacji, w której między organ stosującym prawo a adresatem nie ma sporu oprawo

 • decyzja adm. jest podejmowana w celu nałożenia obowiązku, uprawnień itp.

 • proces stosowania prawa może być wszczęty na wniosek lub z urzędu

 • sposób podejmowania decyzji jest uregulowany przepisami proceduralnymi zwanymi postępowaniem administracyjnym

 • w państwach, gdzie istnieje sądowa kontrola decyzji adm., decyzja może być zaskarżona do sądów powszechnych lub adm.

Utrata mocy obowiązującej decyzji adm.

 • może nastąpić ze względu na:

 1. wady, którymi była objęta w chwili wydawania

 2. zdarzenia bądź okoliczności, które wystąpiły po wydaniu decyzji

 • może nastąpić z powodu

 1. nie wykonania warunków zawartych w decyzji – uchylenie decyzji

z mocy prawa – np. nierozpoczęcie budowy w ciągu 2 lat

w drodze wydania nowej decyzji

Decyzja o pozbawieniu decyzji adm. jej mocy wiążącej jest decyzją sankcjonująca, gdyż nie dotyczy rozstrzygnięcia sprawy adm.

 1. nie dopełnienia warunków decyzji lub naruszenia prawa – cofnięcie uprawnienia

 2. nowych okoliczności faktycznych – cofnięcie uprawnienia

Decyzja adm. a akt adm.

Klasyfikacja – podział oparty na żelaznych zasadach logiki, obejmujący wszystkie elementy zbioru i żaden element nie należy do dwóch zbiorów

Typologia – objecie zbiorem elementów takich samych lub podobnych

Akt adm. – charakter władczy skierowany do indywidualnego adresata

 • Szkoła gdańska odrzuca pojęcie aktu adm. Takie zjawisko jak akt adm. w tekstach nie występuje, istnieją jedynie decyzje i postanowienia, dlatego nie ma sensu tworzyć zbiorowego pojęcia aktu adm. Ta konstrukcja jest kompletnie bezużyteczna.

Podobne prace

Do góry