Ocena brak

Zagadnienia polityki personalnej w administracji - Układ stosunków wewnętrznych zespołu pracowniczego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Potrzeba rozważenia tych powiązań społecznych wynika z przyjęcia za prawidłowe stwierdzeń socjologii:

1. Istnieje zbieżność między odczuciami psychologicznymi pracownika a wydajnością jego pracy.

2. Istnieje zbieżność między wydajnością pracy a klimatem pracy, w którym tą pracę wykonuje.

3. Istnieje zbieżność między wynikami pracy a świadomością społeczną, a w szczególności świadomością potrzeby wykonywania pracy, jej przydatności.

4. W każdym zorganizowanym zespole istnieje cyrkulacja informacji, ma ona tendencję przekształcania się i deformowania się.

Można rozróżnić dwie grupy stosunków:

- te stosunki, których podstawą są przepisy prawne (stosunek formalny, np. kierownik - pracownik)

- te stosunki, których podstawą są powiązania pozaprawne (stosunek nieformalny, np. więź szacunku grupy do swego kolegi)

Oba te typy stosunku mogą, ale nie muszą się pokrywać. Należy wspomnieć, iż grupa nieformalna może wpływać podtrzymująco lub rozluźniająco na wydajność całego zespołu. Siła grup nieformalnych polega na tym, że:

- jest niemożliwe pracownicze, organizacyjne uchwycenie tej grupy

- istnieją w grupie tej pewne reguły zachowania się, które są w grupie uznawane za obowiązujące

Pomimo tego, iż z istoty grupy nieformalnej wynika, że jest to grupa nie posiadająca określonej struktury, rządzą nią jednak określone prawidłowości:

- podział ról wewnątrz grupy

- prawo przystosowania się członków do okoliczności

- naśladownictwo przez członków grupy osób uznanych za autorytety

- wytworzenie przez grupę elementów własnej moralności

W większym zespole trudno jest uniknąć powstawania grup nieformalnych, należy więc nauczyć się je wykorzystywać. Kierownik powinien szanować lub tolerować poglądy i propozycje swoich podwładnych, nie powinien być w opozycji do całego zespołu, musi informować zespół o zasadniczych zamierzeniach organu adm., musi interesować się problemami osobistymi współpracowników, musi dążyć do stworzenia atmosfery przyjaźni i wzajemnego zaufania. Dopiero tego rodzaju układ stosunków między kierownikiem a podwładnymi może zaowocować większą wydajnością, a co ważniejsze sympatią do kierownictwa.

Podobne prace

Do góry