Ocena brak

Zagadnienia organizacyjne w administracji - Samodzielność działania organu administacyjnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Organizacja jest niezbędnym elementem sprawności działania administracji. Wadliwa organizacja adm. utrudnia lub przekreśla możliwość osiągnięcia celu, a więc uzyskanie sprawnego działania adm. Różne są cele adm. w państwach różnych typów, inaczej więc należy mierzyć efektywność działania adm. U podstaw organizacji adm. ważna jest rola tzw. czynnika społecznego, obywatelskiego, niezawodowego. We Francji Napoleon - twórca nowej adm. zbudował zasadę: "Chcę, aby Francuzi zawdzięczali swój dobrobyt instytucji prefekta". Prefekt to mianowany, zawodowy pracownik adm., ogniwo scentralizowanej adm. rządowej.

Należy przyjąć kryterium, które jest potrzebne do selekcji urzędników: nikt nie może robić tego, na czym się nie zna, i nikt nie może decydować, jeśli nie ponosi osobistej odpowiedzialności za wydaną decyzję.

Kwestia kryterium realności wpływu obywatela na zarządzanie bezpośrednio obchodzącymi go sprawami stawia, sprawę pozostawienia organom przedstawicielskim każdego szczebla, określonej prawnie samodzielności decyzji lub kontrolowania biegu lokalnych spraw publicznych. Zakres tej samodzielności nie może być ustalany dowolnie. Im niżej umieszczone zostają kompetencje decydowania, tym trudniejsze jest uzyskanie jednolitości decyzji jednostek niższego i wyższego szczebla. Tak więc, pierwszym czynnikiem ustalenia sfery dopuszczalnej samodzielności decydowania przez organy niższe w sprawach lokalnych, jest zgodność z polityką adm. państwa. Umieszczenie decyzji adm. na wysokim szczeblu zapewnia, że będzie ona podejmowana przez pracowników wysoce wykwalikowanych. Jest tu jednak niebezpieczeństwo, że podjęta decyzja będzie odbiegać od potrzeb lokalnych. Zatem, by tego uniknąć, jest konieczne, by decyzje adm. lokować na szczeblu możliwie najniższym.

Problem rozmieszczenia decyzji na poszczególnych szczeblach adm. wymaga uwagi także pod względem prawidłowej organizacji pracy, gdyż można się spotkać ze zjawiskiem skłonności adm. do "centralizowania się". Wynika to z dwóch względów:

- tendencji kierownika lub organu do skupiania decyzji

- tendencji do uchylania się od ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje

Należy przyjąć zasadę:

1. Przełożony powinien zawsze odmawiać odpowiedzi, gdy podwładny przed podjęciem decyzji pyta go o zdanie, która została mu przekazana do samodzielnej decyzji.

2. Wyniki pracy podwładnych kontroluje się ze względu na ich zgodność z "ogólnymi założeniami".

3. Przyjęcie zasady przyznawania podwładnym "ograniczonego prawa do popełniania błędów w dobrej wierze".

Podobne prace

Do góry