Ocena brak

Zagadnienia organizacyjne w administracji - Kolegialność i jednoosobowość

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Do podstawowych zagadnień budowy adm. zaliczyć należy, czy w organie decyduje jedna osoba, czy wiele. Powstaje problem wzajemnego stosunku organów jednosobowych i kolegialnych.

Organ jednoosobowy stwarza możliwość szybkiej decyzji, jednolitych poglądów, bardziej elastycznego dostosowania się do okoliczności, niekonwencjonalność rozwiązań. Ale zarazem skupienie władzy powoduje zmniejszenie możliwości kontroli, a więc łatwość pomyłek.

W organie kolegialnym udział większej liczby osób stwarza konieczność dyskusji, co jest potrzebne dla wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Po to, aby zespół osób mógł nazwać się organem, to osoby te muszą być zgromadzone w sposób regulaminowo ustalony. Samoistnie wtedy, tworzy się w organie wewnętrzna kontrola. Jednak w pracy tego organu jest potrzeba przygotowywania się do dyskusji, co prowadzi do rozbudowy biurokracji. Tu przygotowanie i podjęcie decyzji trwa bardzo długo. Trudno jest także ustalić odpowiedzialną osobę za podjętą decyzję.

Predyspozycje obu tych organów stanowią przyczynę mieszania ich w tworzeniu systemu organów adm. Trzeba jednak pamiętać, by w ramach kolegialności zachować "osobistą odpowiedzialność kierownika za powierzoną mu sprawę". Im częściej ma się ów organ zbierać, tym mniejszą powinien mieć liczebność. Organ kolegialny może występować jako organ decydujący, pomocniczo doradczy - najczęściej spotykany, kontrolny. W jego skład mogą wchodzić osoby z różnych środowisk, organów i interesów. Jednak przy rozdrobnieniu kompetencji i przy powołaniu zbyt licznych organów kolegialnych, powolna ich praca może hamować, a nie pobudzać działalność organu jednoosobowego. Wytworzono więc środki chroniące przed takimi niebezpieczeństwami:

- ograniczenie składu organów kolegialnych do minimum

- takie wstępne przygotowanie decyzji, aby jej słuszność była oczywista i aby organ ten mógł zatrzymać się nad sprawami istotnie wątpliwymi

- taki podział zadań, by wiadoma była osobista odpowiedzialność członka kolegium

Układ stosunków między omawianymi organami, jeśli oba są decydujące, jest taki, że organ kolegialny ustala kierunek rozwiązania sprawy, pozostawiając bieżące wykonawstwo i odpowiedzialność za szczegóły organowi jednoosobowemu. Przekazując sprawę organowi kolegialnemu, należy się liczyć z rozstrzygnięciem sprawy na zasadzie kompromisu, tzn.:

- zgodność poglądów na sprawę od pierwszej chwili

- przekonanie oponentów w toku dyskusji

- oponenci zostają przekonani merytorycznie, ale godzą się na wniosek ostateczny z innych względów

- mniejszość pozostaje przy swoim zdaniu, ale podporządkowuje się woli większości

Jeżeli członek kolegium nie zgadza się z jakimś punktem, nie wystarczy powiedzieć "nie", należy przedstawić swoją propozycję (pozytywną, twórczą).

Podobne prace

Do góry