Ocena brak

ZAGADNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI RZĄDU I JEGO CZŁONKÓW

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Konstytucyjna ( prawna ) - gdy członek rządu dopuszcza się umyślnie w związku ze sprawowaną funkcją naruszenia konstytucji lub ustawy.

Polityczna ( parlamentarna )-jest to odpowiedzialność przed parlamentem ( solidarna lub indywidualna ). Dwie formy stosowania tej odpowiedzialności przez Sejm: konstruktywne wotum nieufności, wotum zaufania.

Wotum zaufania- w chwili tworzenia rządu lub gdy w trakcie funkcjonowania rząd zechcą z jakiś powodów związać swą politykę, pracę, konkretne przedsięwzięcia związać z wnioskiem o zaufanie Sejmu. O wotum decyduje bezwzględna większość głosów Sejmu w pierwszym przypadków, w drugim zwykła.

Konstruktywne wotum nieufności- określa niezadowolenie z działalności gabinetów, obalenie rządu ze wskazaniem nowego składu. Wniosek musi być na piśmie podpisany przez conajmniej 46 posłów. Musi imiennie wskazywać nowego kandydata na Premiera. Głosowanie po 7 dniach od zgłoszenia ale nie później niż na pierwszym posiedzeniu . Głosowanie. zwykła większość głosów. Jeżeli upadnie to powtórny wniosek - ale dopiero po 3 mieś. chyba że poparty 115 posłami.

Konsekwencją uchwalenia KWN jest dymisja rządu, istnieje także indywidualne wotum nieufności- uchwalane wobec poszczególnych ministrów. Wnioski - forma pisemna z podpisami 69 posłów i uchwalenie po opinii właściwych komisji sejmowych. Tryb taki sam jak KWN. Konsekwencja uchwalenia - dymisja ministra. Odpowiedzialność ma dodatkowo także aspekt moralny ( nawet religijny).

Podobne prace

Do góry