Ocena brak

Zagadnienia egzaminacyjne z prawa rolnego

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

1. Polityka rolna. Metody i instrumenty realizacji polityki rolnej.

2. Prawo jako instrument realizacji polityki rolnej.

3. Prawo rolne - wyodrębnienie, definicja, tendencje rozwoju, źródła, cechy szczególne.

4. Podstawowe kategorie pojęciowe i konstrukcje teoretyczne prawa rolnego.

5. Etapy rozwoju polityki rolnej i prawa rolnego.

6. Wspólna polityka rolna i wspólnotowe prawo rolne.

7. Pojęcie nieruchomości rolnej.

8. Pojęcie gospodarstwa rolnego.

9. Przeniesienie własności nieruchomości rolnych według kodeksu cywilnego.

10. Przeniesienie własności nieruchomości rolnych w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

11. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

12. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, tryby i sposoby.

13. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego - ogólna charakterystyka, znaczenie wyroku Trybunału z 2001 r.

14. Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego, gdy spadek został otwarty do 13 lutego 2001 r.

15. Testamentowe dziedziczenie gospodarstwa rolnego.

16. Zapis gospodarstwa rolnego.

17. Zbycie spadku obejmującego gospodarstwo rolne.

18. Dział spadku obejmującego gospodarstwa rolne, tryby i sposoby.

19. Dziedziczenie wkładu gruntowego.

20. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi nieruchomościami rolnymi.

21. Dzierżawa gruntów rolnych.

22. Zmiana generacji inter vivos w rolnictwie, ogólna charakterystyka form prawnych, przekazanie za rentę.

strukturalną, umowa z następcą.

23. Status prawny Agencji Nieruchomości Rolnych.

24. Formy prawne gospodarowania nieruchomościami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - sprzedaż,

dzierżawa, zamiana, przekazanie.

25. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów.

26. Systemy ewidencyjne w rolnictwie związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.

27. Prawna ochrona gruntów rolnych - podstawowe kierunki.

28. Ochrona zasobów gruntów rolnych.

29. Przeciwdziałanie degradacji gruntów rolnych.

30. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.

31. Prawna koncepcja rolnictwa ekologicznego.

32. Scalanie gruntów- postępowanie i zasady scalania.

33. Pojęcie rolnika.

34. Grupy producentów rolnych.

35. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne - członkostwo, przedmiot działalności, wkłady, praca.

36. Ewolucja ubezpieczenia społecznego rolników.

37. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

38. Przesłanki uzyskania emerytury rolniczej, tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej oraz renty inwalidzkiej rolniczej.

39. Wysokość emerytury i renty inwalidzkiej rolniczej.

40. Społeczno-zawodowe organizacje rolników.

41. Związki zawodowe rolników.

42. Izby rolnicze.

43. Prawne instrumenty kształtowania rynku rolnego - ogólna charakterystyka.

44. Umowa kontraktacji.

45. Regulacja branżowych rynków rolnych.

46. Agencja Rynku Rolnego.

47. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

48. Programy objęte Programem rozwoju obszarów wiejskich.

49. Płatności bezpośrednie.

50. Hodowla roślin i nasiennictwo.

51. Hodowla zwierząt gospodarskich.

52. Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej.

53. Podatek rolny.

54. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie.

55. Melioracje wodne.

56. Zaopatrzenie wsi w wodę.

57. Prawo leśne.

Zakres i forma egzaminu

Pisemny: 5 pytań z krótkimi (2-4 zdań) odpowiedziami – ok. 20 minut.

W wyjątkowych przypadkach egzamin ustny.

Obowiązują zagadnienia 1 – 49 włącznie,

Obowiązuje w całości wykład i nic innego (a dużo tego nie ma :-P).

Uwaga z podręcznikiem bo wydanie 3., jest w niektórych miejscach już nieaktualne.

Podobne prace

Do góry