Ocena brak

Zadania własne gminy a zlecone

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Art. 6 ustawy o sam. teryt. stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publ. o znaczeniu lokalnym. W tym celu gmina ma określone zadania:

- własne - mają charakter obowiązkowy (zaspokajanie potrzeb zbiorowych, są to zadania które gmina musi załatwić) i pozostałe (mają gminy swobodę co do formy załatwienia danej sprawy). Zadania te gminy finansują w zasadzie samodzielnie ze środków własnych, uzupełnianych dotacjami i subwencjami państwa.

- zlecone - gmina może wykonywać zadania z zakresu adm. rządowej na podstawie ustawy i porozumienia z org. adm. rządowej. Gmina otrzymuje środki na wykonanie tych zadań (zagwarantowanie ustawowe).

Między zadaniami własnymi a zleconymi istnieją zasadnicze różnice z punktu widzenia prawnego. Co do zadań własnych obowiązuje klauzula generalna właściwości (odpowiedzialność za ich wykonanie ponosi gmina, wykonuje je gmina w oparciu o własne środki, nadzór tu jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, posiada ochronę sądową), a co do zadań zleconych - każdorazowe upoważnienie (odpowiedzialność za ich wykonanie ponosi adm. rządowa, środki na ich wykonanie zapewnia ad. rządowa, nadzór jest sprawowany pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, tu nie można dochodzić przed sądem zlecenia tych zadań gminie).

Podobne prace

Do góry