Ocena brak

Zadania polekcyjne w modelu nauczania pojęć i ich związek z informacją zwrotną

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Nauczyciel sprawdza opanowanie pojęć.

Podstawą opanowania pojęć jest znajomość jego cech istotnych. Analizując pojęcia, oddzielamy cechy istotne od nieistotnych, dzięki czemu możemy dokonywać różnic i klasyfikować.

Uczeń powinien:

  • Umieć zdefiniować pojęcie i znać cechy istotne pojęcia.

  • Umieć rozpoznawać przykłady i nie przykłady

  • Uwzględnić cechy istotę ocenić przykłady i nie przykłady

  • Wykazać się znajomością cech istotnych i powiązań między cechami istotnymi.

Sporządzając sprawdzian opanowania pojęć, nauczyciel powinien uwzględniać wiele rozmaitych zasad. Choćby tę że wśród zadań powinny być i takie, które sprawdzają zdolność uczenia do generalizacji wiedzy, to jest do rozpoznawania nie znanych wcześniej przykładów. Wykorzystywać można rozmaite rodzaje zadań. Prawda/fałsz, wyboru, przyporządkowania, krótkich odpowiedzi, luk, krótkich rozprawek. Sprawdziany można wykorzystać dla celów diagnostycznych. Analiza błędów popełnionych przez uczniów może wykazać, czy uczeń poprawnie opanował pojęcia, czy nie nadaje mu zbyt szerokiego zakresu , czy włącza doń zbliżone nie przykłady lub czy nie są przykładami pojęcia. Jeśli któryś z tych przypadków zachodzi , uczniowie wymagają dodatkowej nauki.

Do góry