Ocena brak

Zadania, nurty i cele w Polityki Społecznej

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Polityka Społeczna diagnozuje bieżącą sytuację socjalną z drugiej strony wskazuje pewne perspektywy i warianty rozwiązań.

Według J. Auteytnera celami Polityki Społecznej są:

  • Wyrównanie warunków życia przez zaspokojenie potrzeb ludności w różnym wieku.

  • Tworzenie równego dostępu w korzystaniu z obywatelskich praw.

  • Usuwanie nierówności społecznych

  • Kształtowanie stosunków społecznych

  • Asekurowanie przed zagrożeniami (ryzykami socjalnymi)

Według K.A. Wojtaszyk celami Polityki Społecznej są:

  • Zapobieganie występowaniu dotkliwych problemów społecznych a także ich skali gdy się pojawią

  • Zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich

  • Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego

  • Realizowanie zasad sprawiedliwości społecznej

  • Organizowanie postępu społecznego.

Cele mogą być realizowane poprzez w/w autora: wykorzystywanie instrumentów posiadanych przez organy władcze np.:

W Polityce Społecznej wyróżniamy kilka dominujących nurtów, które rozwinęły się w Polsce wskazując na różne podejścia Polityki Społecznej i do kwestii społecznej:

I. Nurt socjalistyczno - strukturowy główny przed. Kont. Krzeczkowski – socjolog. W tym nurcie zwracano uwagę na to, że przedmiotem Polityki Społecznej powinna być struktura społeczna czyli budowa społeczeństwa jego uwarstwienie. Przedstawiceli tego nurtu interesowała Polityka Społeczna z punktu widzenia możliwości zmian struktury społecznej w kierunku usuwania sprzeczności powstających najczęściej w efekcie nierównomiernego rozwoju.

II. Nurt ekonomiczno – społeczny wiąże się on z St. Rychlińskim, Kazimierzem Seconskim – jest to nurt który opiera się o analizę powiązań polityki gospodarczej z polityką społeczną. Szczególną uwagę zwraca się w tym nurcie na problemy tylko planowania społecznego którego celem jest wzrost gospodarczy. Daje szansę na poradzenie sobie z problemem bezrobocia, rozwiązuje problemy społeczne.

III. Nurt socjalno – bytowy związany z Zofią Daszczyńska-Godlińska, S. Czajka, przedstawicielem jest Lucyna Frąckiewicz. Jest to nurt związany z koncepcją doraźnej poprawy warunków życia i pracy. Naczelnym zadaniem Polityki Społecznej jest podnoszenie poziomu życia szerokich grup społecznych dokonywanych przez wprowadzenie reform na drodze ewolucyjnej obejmujące różne kategorie ludzi. Jest to nurt który zawraca uwagę na byt.

IV. Nurt psychologiczno-społecznyWojciech Szubert, który traktuje Politykę Społeczną jako działalność zmierzającą do zaspokojenia różnorodnych potrzeb całego społeczeństwa. Autor rozwinął teorię systemu potrzeb w różnych przekrojach. Zwracał on uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży, ludzi starych, kobiet, rodziny. Okazało się, że takie systematyzujące podejście do potrzeb ma duże znaczenie praktyczne ponieważ wskazuje ono podmiotom Polityki Społecznej ich zakres działania.

 

Każdy z tych nurtów we współ. Polityki Społecznej daje szanse na kompleksowe spojrzenie na zadania Polityki Społecznej. Podczas analizowania problemów społecznych ważne jest zarówno spojrzenie przez pryzmat struktury społecznej, uwarunkowania gospodarcze, możliwości kierowania postępu oraz szans na zaspokojenie potrzeb.

 

J. Stępińska wyróżnia 4 sfery polityki społecznej, podkreśla, że ciągłe penetrowanie jest ważnym elementem polityki społecznej. Są to:

 

a) sfera pracy - jest wg. autorki przedmiotem uwagi dlatego, że niesie ona człowiekowi najwięcej zagrożeń, ale też kryje w sobie największą szansę szczególnie z perspektywy potrzeb samorealizacji. Polityka społeczna w swej sferze formułuje kolejne hasła pracy bezpiecznej, praworządnej, satysfakcjonującej, wyzwolonej od alienacji twórczej i samorządnej jednocześnie. Hasłom tym towarzyszy ciągłe domaganie się prawa do przedsiębiorczości dla wszystkich.

b) sfera dobrobytu - początkowo pojmowana jako domena ekonomiczna zawiera obok materialnego poziomu życia, odpowiedniej ilości i jakości dóbr i usług, takie komponenty jak: czas wolny, zdrowie oraz nadające się do życia środowisko naturalne. Polityka społeczna formułuje tu hasła zabezpieczenia przed niedostatkiem oraz przed bezradnością życiową. Wiąże się to z ustalaniem minimum fizjologicznego i społecznego z prawem do pracy a także prawem do sprawiedliwej płacy oraz własnej zapobiegliwości.c) sfera ładu społecznego - odnosi się przede wszystkim do instytucjonalnych ram życia społecznego, także do jakości stosunków społecznych oraz szerzej- ustroju gospodarczego i społecznego. Ład społeczny wg. Supryń gwarantuje realizacje takich haseł jak: demokracja, rozwój czy wolność.

d) sfera kultury - jest z perspektywy polityki społecznej ważna nie tylko jako zbiór naczelnych wartości, ale także jako wspólny świat symboli pojęć nabywanych w czasie edukacji bez których nie byłoby możliwe współżycie i porozumiewanie się ludzi, i w ramach tej sfery kultura stanowi podmiot wzbogacający ludzkie życie i wtedy odnosi się do tzw. konsumpcji kulturalnej np. kontakty z dziełami sztuki, ale też stanowi zbiór wzorów zachowań w różnych okolicznościach życiowych, składających się na tzw kulturę społeczną. Formułowane są tu takie hasła jak: równość startu oświatowego, upowszechnianie kultury, kształtowanie aktywnego stosunku do kultury, jednocześnie lansuje się określone wzory osobowe.

Podobne prace

Do góry