Ocena brak

Zadania kontroli administracji publicznej

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Zadaniem kontroli jest zapobieganie błędom w działaniu administracji. Kontrola musi być proporcjonalna do rozmiarów działania administracji. System kontroli, musi nie tylko wykrywa ć błędy, ale określić, jakie sytuacja rodzą błędy, musi też zapewnić zapobieganie powstawaniu błędów. Instytucje kontrolne muszą wykrywać żródła powstawania błędów przez analizę przyczyn ich powstawania oraz przez samo potencjalne oddziaływanie kontroli.

A.Rodzaje kontroli:

  • Zupełna /nieograniczona/- obejmuje całość działania kontrolowanej jednostki ze wszystkich możliwych stron: od strony przestrzegania przepisów prawa, gospodarności, celowości, rzetelności itp.

  • Ograniczona-obejmuje pewien etap działania, w który wkraczać może organ kontrolowany.

Organ ten może wkraczać w czynności jednostki kontrolowanej zanim ta podejmie działanie na zewnątrz, może kontrolować zamierzenia, fakty i wkraczać w toku samego działania lub po dokonanej już czynności.

W przypadku gdy organ kontrolujący staje się, praktycznie rzecz ujmując organem nadzorującym, z tego powodu kontrola wstępna ma ograniczone zastosowanie.

  • Wstępna-polega na możliwości badania samych zamierzeń podjęcie określonego działania przez organ kontrolowany. Organ kontrolowany ma obowiązek przedstawienia organowi kontrolującemu do wglądu dokumentacji działania jeszcze przed jego rozpoczęciem, obowiązek zawiadomienia organu kontrolnego o zamiarze podjęcia działania . Wydaje się że taka kontrola ma duże zalety, bo zapobiega powstawaniu błędów i nadużyć. W rzeczywistości jest jednak inaczej, gdyż komplikuje ona tok administrowania, opóżnia działanie administracji, a co najważniejsze zmniejsza odpowiedzialność organu administracyjnego za efekty jego działania, gdyż odpowiedzialność za podjęte działania rozdziela się między organ kontrolujący a organ kontrolowany, kontrolę wstępną można nazwać kontrolą ograniczoną z w/w powodów.

  • Następna-jest najczęściej spotykaną i najbardziej efektywną formą kontroli. Kontrola ta koncentruje się na etapach działania, które zostały już zakończone. Wnioski z tej kontroli dotyczą zakończonych działań.

  • Wewnętrzna i zewnętrzna

Kontrolą wewnętrzną jest kontrola sprawowana w warunkach, gdy zarówno kontrolujący i kontrolowany wchodzą w skład tej samej jednostki organizacyjnej najniższego rzędu np. (kontrola głównego księgowego nad czynnościami kasjera). Każda kontrola wykonywana przez inną jednostkę organizacyjną może byc określona jako zewnętrzna z punktu widzenia jednostki kontrolowanej ( np. kontrola przeprowadzona przez inspektora ministerstwa w urzędzie wojewódzkim).

  • Kontrola faktyczna-kontrola ta jest wykonywana w czasie trwania działania, jest kontrolą towarzyszącą procesowi działania, ma ona wpływ na dalszy bieg tego procesu i ewentualnie na podobne działania w przyszłości. Kontrole faktyczną wykonują dość liczne organy, nie spełniające funkcji nadzoru wobec podmiotu kontrolowanego i tak np. tak postępowania administracyjnego, może kontrolować prokurator na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Kontrola prowadzona z urzędu i na wniosek- w wyniku żądania z zewnątrz.

Kontrola podejmowana z urzędu ma na celu przede wszystkim ochronę interesu społecznego, publicznego, zaś kontrola podejmowana na wniosek- przede wszystkim ochronę interesu indywidualnego, prawa podmiotowego jednostki np. kontrola instancyjna uruchamiana na skutek wniesienia odwołania.

Podobne prace

Do góry