Ocena brak

Zadania Komisji Nadzoru Bankowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

  • określanie zasad działania banków, zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych gromadzonych przez klientów,

  • nadzorowanie banków z zakresie przestrzegania przepisów prawa, statutu oraz obowiązujących je norm finansowych,

  • dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków oraz wpływu polityki pieniężnej na ich rozwój,

  • udzielanie zezwoleń na utworzenie banku.

oraz bankowy system rezerw obowiązkowych.

Jest to pewien procent depozytów zgromadzonych przez bank, który nie może zostać przeznaczony na akcję kredytową. Ustawa o NBP nakłada na banki rezerwę obowiązkową w wysokości 30% od wkładów na żądanie, 20% od wkładów terminowych. Są to wartości maksymalne, tzn. Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć wartość stopy procentowej rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa określana jest miesięcznie jako średnia arytmetyczna stanu depozytów na koniec pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc utworzenia rezerwy.

Rezerwa obowiązkowa jest składana w NBP na rachunku nie oprocentowanym w wysokości co najmniej 90% wartości rezerwy. Reszta może być utrzymywana w kasie własnej. Banki spółdzielcze natomiast zrzeszone w BGŻ tam trzymają swoje rezerwy.

Rezerwy obowiązkowej nie tworzy się od środków pozyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, od budżetu państwa oraz pozyskanych od innego banku.

Podobne prace

Do góry