Ocena brak

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Zachowanie wyborcze

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

Rodzaj zachowania politycznego szczególnie często badany, gdyż w wielu współczesnych społeczeństwach jest to jedna z najważniejszych procedur wyłaniania ośrodków władzy, na dodatek jest to najbardziej masowy rodzaj zachowania pojawiający się z określoną regularnością, a badacze mają do dyspozycji statystyki wyborcze umożliwiające analizę tego rodzaju zachowania w naturalnej skali. Determinanty zachowania wyborczego:

 • Historyczne – tradycja państwowości, ukształtowane wzory życia polit. i społ.

 • Kulturowe – systemy i hierarchie wartości i norm społecznych

 • Ekonomiczne – zw. z potencjałem gosp., zamożnością społeczeństwa itp.

 • Społeczne – czynniki klasowe bądź stratyfikacyjne

 • Rasowe i etniczne – nierówność społ. czy polit. ludzi różnych narodowości, ras

 • Religijne – stosunek poszcz. wyznań do życia publicznego i udziału wiernych w polit.

 • Prawne – prawne regulacje obejmujące udział obywateli w wyborach

 • Psychologiczne – motywy osiągnięć, sposób percepcji świata, poczucie alienacji itp.

 • Polityczne – podstawy, procedury i mechanizmy polityki

 • Sytuacyjne – występujące w kampanii wyborczej

Trzy ujęcia zachowania wyborczego:

 1. Wąskie – zachowanie wyborcze tożsame z głosowaniem

 2. Szersze uwzględnia czynniki i okoliczności oddziaływujące na podjęcie przez wyborcę postanowienia o udziale w głosowaniu, oddaniu głosu i udzieleniu poparcia partiom uczestniczącym w wyborach. M.in. model decyzjonistyczny

 3. Najszersze mówi, że zach. wyb. to zbiorowe i indywidualne formy uczestnictwa w procesie wyboru osób lub partii do organów bądź instytucji przedstawicielskich. Obejmuje oddziaływanie między ubiegającymi się o mandaty politykami, wyborcami oraz organami organizującymi, przeprowadzającymi i nadzorującymi wybory.

4 modele zachowania wyborczego:

 1. Interakcyjny – jako wzajemne oddziaływanie wybierających i wybieranych

 2. Decyzyjny – jako rezultat kalkulacji dotyczących możliwości zaspokajania różnych potrzeb wyborcy przez uczestniczące w wyborach ugrupowanie

 3. Wymiany – wymiana zasobów jakimi dysponuje wyborca (głos, pieniądze, czas, energia) na zasoby partii (gratyfikacje materialne i symboliczne)

 4. Identyfikacji klasowej – wyborca kieruje się lojalnością wobec preferowane ugrupowania politycznego

Podobne prace

Do góry