Ocena brak

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Konstytutywne cechy działań politycznych

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

 1. świadomy charaktertrzy składniki:

 1. wiedza o samym działaniu, jego elementach, czynnikach i okolicznościach

 2. system wartości akceptowany przez jednostkę, służy jako miara oceny

 3. emocje, uczucia, nastawienie

Te trzy składniki świadomości, można przełożyć na trzy „czyste”, idealne typy działań: racjonalne, aksjologiczne i emocjonalne.

 1. Ukierunkowany charakter – wynikający ze zorientowania podmiotu na cel

 2. Podejmowanie działań z zamiarem wywołania skutków politycznych

 1. Cel polityczny + skutki polityczne -= działania polityczne skuteczne

 2. Cel polityczny + odmienne skutki = działania polityczne nieskuteczne

 3. Cel pozapolityczny + skutki polityczne = pozapolityczne dział. nieskuteczne

 4. Cel pozapolityczny + skutki pozapolityczne = pozapolityczne dział. Skuteczne

 1. Związek ze sferą sprawowania władzy politycznej władza jest celem albo pośrednim bądź bezpośrednim środkiem realizacji celów politycznych

 2. Realizacja potrzeb i interesów makrostruktur społecznych – społeczeństw, narodów, klas, warstw, społeczności, przez osiągnięcie celów zbiorowych

 3. Wysoki poziom zorganizowania zbiorowych podmiotów działań politycznych

 4. Instytucjonalizacja działań

 5. Konfliktowy charakter – polityka jest sceną ścierania się sprzeczności i rozstrzygania konfliktów

 • Działanie polityczne jako świadoma czynność zmierzająca do realizacji celów kolektywnych oraz mobilizacja zasobów służących zaspokajaniu potrzeb i interesów zbiorowości oraz grup społecznych”

Podobne prace

Do góry