Ocena brak

Zachowania polityczne Polaków - Pojęcie zachowania politycznego

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  • zostało wprowadzone i upowszechnione w naukach społecznych za pośrednictwem Herberta Tingstena (1937)

  • pojęcie to wykorzystywane było przede wszystkim przez nurt behawioralny w naukach o polityce, który koncentrował się na próbie odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób?

  • nawiązując więc do klasycznych założeń nurtu behawioralnego w polskiej literaturze przedmiotu:

zachowanie polityczne – to wszelkie działania jednostki o charakterze werbalnym lub niewerbalnym, które odnoszą się do jej roli jako członka pewnej zbiorowości politycznej. Inaczej mówiąc, badanie zachowania politycznego polega na badaniu życia politycznego przez pryzmat zachowań jednostek.

  • w literaturze przedmiotu wskazuje się ponadto, iż:

zachowanie polityczne – jest to każda forma indywidualnego lub zbiorowego zaangażowania w proces polityczny lub w każde działanie, które ma konsekwencje polityczne. Zaletą tak szerokiej definicji jest m.in. to, że obejmuje ona zarówno prawomocne formy uczestnictwa politycznego, jak i pozaprawną działalność polityczną.

  • Zachowania polityczne stanowią reakcję ludzi (jednostek, grup społecznych) na bodźce wywodzące się ze zjawisk politycznych i procesów politycznych.

Podobne prace

Do góry