Ocena brak

ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZANIA NA MAJĄTKU PODATNIKA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.33 §1 rodzaje zabezpieczeń:

  1. Przed terminem płatności

  2. Hipoteka przymusowa

  3. Zastaw skarbowy

Zabezpieczenie podatkowe przed terminem może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli:

  1. Zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym

  2. Lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję

Do góry