Ocena brak

Za i przeciw dostępowi do informacji publicznej oraz proszę omówić polskie ramy prawne dostępu do informacji publicznej

Autor /phedutoupiede Dodano /31.01.2005

Jednym z „gorących tematów” zajmujących opinię publiczną jest problem dostępu do informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznej oznacza, że każdy obywatel może zwrócić się do instytucji publicznej o udostępnienie wszystkich akt będących w jej dyspozycji oraz że władze publiczne mogą nie udzielić dostępu do akt tylko wtedy, gdy istnieją przewidziane ustawowo powody odmowy. Kraje demokratyczne dążą do tego, aby doszło do współuczestnictwa w procesie zarządzania sprawami publicznymi. Każdy obywatel chce mieć szeroki dostęp do decyzji i działań, jakie są podejmowane przez urzędników. Innymi słowy każdy chce wiedzieć jak wykorzystywane są środki finansowe będące jego podatkami. Jednakże istnieje też wiele argumentów za ograniczeniem dostępu do informacji o działalności administracji publicznej.
Dostęp do dobrej administracji to prawo każdego obywatela RP. W katalogu podstawowych praw obywatelskich i politycznych w państwach demokratycznych jest zawarte prawo dostępu obywateli do informacji o działalności administracji publicznej. W Polsce prawo te jest uregulowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, którą można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2001 nr 112, poz. 1198. Już sama Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku, w Artykule 54 daje każdemu obywatelowi prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji chyba, że są to informacje utajnione ze względu na bezpieczeństwo państwa. Czytając dalej Konstytucję RP zatrzymujemy się na Artykule 61, który mówi o prawie do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, osób pełniących funkcje publiczne, a także organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem skarbu państwa. Można przytoczyć jeszcze jeden Artykuł z Konstytucji który jednakże nie może być bezpośrednio stosowany: art. 74, ust. 3 Konstytucji RP dający obywatelowi prawo di informacji o stanie i ochronie środowiska. Co ciekawe Konstytucja daje możliwość dostępu do informacji każdemu. Niestety w rzeczywistości prawa do dostępu do informacji nie mają cudzoziemcy.
Zwolennicy pełnego dostępu do informacji publicznej uważają, że to realizacja demokracji przedstawicielskiej. Kiedy obywatele otrzymują wyczerpujące informacje na temat administracji publicznej i nie są w żaden sposób dyskryminowani, czują że żyją w faktycznie demokratycznym państwie. Dodatkowo w Polsce coraz więcej osób ma wyższe wykształcenie, dzięki czemu nie ma większego problemu z interpretacją otrzymanych informacji. Kolejnym argumentem jest poprawa jakości usług urzędniczych. Jeśli obywatele mają możliwość kontroli pracy urzędników, każdy z pracowników administracji publicznej będzie starał się, aby efektywność jego pracy była większa.

Podobne prace

Do góry