Ocena brak

Z DZIEJÓW FILOZOFII

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Filozofia zasadniczo rozwijała się w ramach określonego kręgu kulturowego. Inaczej kształtował się stosunek filozofii do innych dziedzin kultury w kręgu kultury zachodniej (zwanej  śródziemno-morską, europejską, niekiedy i atlantycką) i w kręgu kultur Dalekiego Wschodu (Indie, Chiny). Zajmując się dziejami myśli i badań filozoficznych, trzeba pamiętać o tym, iż rozmaicie pojmowano charakter i zadania filozofii, w róŜny sposób uprawiano ją i oceniano jej wartość oraz rolę w  Ŝyciu jednostek i społeczeństw. Jeśli chodzi o filozofię europejskiego kręgu kulturowego, to jej narodzenie miało miejsce w Grecji, na przełomie VII i VI w. przed Chrystusem, i polegało na postawieniu pewnych pytań (zwłaszcza pytania o początek, zasadę, naturę wszechrzeczy) i na sposobie szukania na nie odpowiedzi (przez odwołanie się wyłącznie do naturalnych zdolności poznawczych ludzkiego umysłu, z gotowością do odrzucenia tego, do czego przywykliśmy, za czym stoi autorytet tradycji, powszechnej opinii czy instytucji).

Z wolna ukształtowała się koncepcja wiedzy teoretycznej jako czegoś róŜnego od wiedzy bezpośrednio związanej  praktyką, niejako doraźnie usługowej, oraz od wierzeń religijnych i przekonań ludowych.  Gdy (np. w podręcznikach) przedstawia się w pobieżnym streszczeniu, za pomocą kilku formuł-haseł, same rezultaty myśli filozofów, czytelnik ma często do czynienia z czymś zgoła dziwnym i niezbyt zrozumiałym. Nie moŜna bowiem odpowiednio zrozumieć i ocenić poglądów i stanowisk filozoficznych, nie zapoznawszy się z motywami czy drogami, jakie do ich sformułowania dopro-wadziły. Z tego powodu nie będziemy tu streszczać tych poglądów i dawać czegoś w rodzaju krótkiego zarysu historii filozofii. Zainteresowanego Czytelnika odesłać musimy do literatury (zob. Bibliografia). Chcemy tu jedynie wyróŜnić główne okresy i zaakcentować rolę pewnych osób czy szkół w rozwoju filozofii. Chcemy po prostu wymienić zasadnicze nurty myśli filozoficznej.

Podobne prace

Do góry