Ocena brak

WZÓR OSOBOWY

Autor /kosa Dodano /15.11.2012

 

 

et. Moralno-społeczny model człowie­ka, będący zespołem zalet cenionych w da­nym środowisku i stanowiący personifi­kację ideałów w procesie samourzeczywistnienia lub w procesie wychowania. Ce­chy partykularne wzoru osobowego by­wają uwarunkowane charakterem środo­wiska, w którym ten wzór został ukształ­towany. Dążenie do naśladowania jakie­goś wzoru osobowego bywa jednocześnie manifestacją odrębności i wyższości przed­stawicieli określonych środowisk, np. tych, które uznają ukształtowany w śred­niowieczu wzór rycerza czy w nowożytnej Anglii — dżentelmena. W XVI i XVII w. we Francji był rozpowszechniony wzór człowieka łączącego zalety umysłowe z fi­zycznymi, moralne z estetycznymi, obycie towarzyskie z taktem i uprzejmością (}ionnete homme). Znane są pewne wzory oso­bowe bardziej powszechne pod względem czasu i przestrzeni, np. wzór osobowy mę­drca, świętego.

Podobne prace

Do góry