Ocena brak

Wznowienie post. adm. a stwierdzenie nieważności decyzji adm.

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy admin. zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postanowienie w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową. Instytucja wznowienia postępowania ma charakter mieszany, bo występują w niej elementy charakterystyczne dla środka zaskarżenia decyzji, jej odwołalności oraz w ograniczonym zakresie środka nadzoru.

Wznowienie postępowania następuje z urzędu, czyli w tym wypadku możemy mówić o odwołalności decyzji w znaczeniu wcześniej przyjętym, bo organem właściwym do wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, lub też wznowienie to następuje na żądanie strony, czyli będzie to wtedy środek zaskarżenia. Wyjątkowo została dopuszczona dewolucja kompetencji, czyli w takim wypadku, gdy wznowienie postępowania następuje z urzędu i to z inicjatywy organu wyższego stopnia, możemy mówić o wznowieniu postępowania jako o środku nadzoru. K.p.a. i o.p. opierają dopuszczalność wznowienia postępowania na 2 przesłankach:

*rozstrzygnięcie sprawy decyzją ostateczną,

*wystąpienie jednej z wyliczonych podstaw prawnych wznowienia postepownia. Wznawia się postępowanie jeżeli:

a) dowody na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe,

b) jest wydanie decyzji w wyniku przestępstwa, wydanie decyzji przez pracownika lub organ admin. państwowej podlegających wyłączeniu,

c) strona bez własnej winy nie brała udziału w postepownia,

d) ujawnienie istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych lub nowych dowodów,

e) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

f) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przy wydaniu decyzji,

g) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie zostało uchylone lub zmienione,

h) można żądać wznowienia postepownia w przypadku, gdy TK orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji – pozytywna, stanowi ją wystąpienie jednej z wyliczonych podstaw, negatywnych, z których jedną stanowi termin a drugą spowodowanie przez decyzję nieodwracalnych skutków prawnych. Stwierdzeni nieważności może dotyczyć zarówno decyzji ostatecznych i nieostatecznych. Gdy strona złoży skargę na decyzję nieostateczną, to kwalifikuje się ją jako odwołanie, a w razie wniesienia skargi na decyzję ostateczną uważa się ją w zależności od treści za żądanie wniesienia post., stwierdzenia nieważności decyzji, albo jej zmiany lub uchylenia z urzędu. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji: 6 wad wyliczonych w kpa, a w post. podatkowym 7 wad:

*decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

*decyzje wydano bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa:

- wykraczające poza sferę stosunków administracyjnoprawnych, wydane na podstawie przepisów prawnych pozaustawowych,

- wydane w sprawach gdzie stan prawny kształtowany jest z mocy samego prawa,

- wydane w sprawach w których z mocy przepisów prawa materialnego czynności powinny być dokonane w formie innej niż decyzja, Rażące naruszenie prawa materialnego będzie zachodzić będzie wówczas, gdy organ administracji wbrew brzmieniu przepisu nałoży na stronę obowiązek, przyzna uprawnienie bądź odmówi jej przyznania.

*nieważna jest decyzja gdy dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inna decyzją ostateczną,

*decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

*decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

*dec. jest wadliwa jeżeli w razie jej wykonania wywołałby czyn zagrożony karą.

Podobne prace

Do góry