Ocena brak

Wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Artykuł 21 Konstytucji stanowi, iż RP chroni własność i prawo dziedziczenia, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru­chomościami reguluje m. in. zasady wywłaszczenia nierucho­mości, odszkodowania i zwrotu wywłaszczonych nierucho­mości (dział III, roz. 4 – 6). Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawie­niu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczo­wego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne (art. 6) nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządo­wej, natomiast w miastach na prawach powiatu organem jest prezydent miasta wykonujący funkcje starosty Od decyzji starosty przysługuje stronie odwołanie do wojewody Nierucho­mość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz gminy, powiatu i samorządu województwa.

Wszczęcie postępowania wywła- szczeniowego należy poprzedzić rokowaniami o nabycie nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz gminy, powiatu i samorządu województwa na wniosek zarządu tych jednostek. Postępowanie administracyjne toczy się według zasad k.p.a. z ewentualnymi odmiennościami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przejście prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz gminy, powiatu i samorządu województwa następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna.

Wywłaszczenie nieruchomości lub innego prawa następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej, odpowiadającym wartości wywłasz- czonej nieruchomości lub wartości tego prawa. Wysokość odszkodowania ustala starosta w drodze decyzji, według stanu wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu i według jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu (po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości). Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba że poprzedni właściciel lub jego następca prawny nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.

W razie powzięcia zakresu użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego następcę prawnego o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. O zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu, orzeka starosta w drodze decyzji.

Podobne prace

Do góry