Ocena brak

Wytwarzanie stali

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Produkcja stali polega na oczyszczeniu żelaza z węgla i innych domieszek, a następnie dodaniu w sposób kontrolowany określonych ilości węgla oraz metali, takich jak chrom, mangan, nikiel czy wanad. Domieszka węgla daje stali możliwość utwardzania jej w procesie obróbki cieplnej, na­tomiast inne metale są dodawane w celu popra­wienia jej różnorodnych własności, między in­nymi odporności na korozję, twardości, łatwości obróbki czy odporności na temperaturę.
Pierwszą skuteczną metodą produkcji więk­szych ilości stali był proces wymyślony w 1856 r. przez inżyniera Henry'ego Bessemera. Skonstru­owany przez siebie piec do wytopu stali nazwał on konwertorem. Jest to stalowa beczka wyło­żona materiałem ogniotrwałym, zamontowana na parze sworzni w taki sposób, że może być wedle potrzeby odwracana z pozycji pionowej do pozio­mej i z powrotem.
W pozycji poziomej do konwertora ładuje się stopioną surówkę żelazną i trochę kamienia wa­piennego. Następnie odwraca się go do pionu,
i wtedy, przez perforowane dno, wdmuchuje się potężny strumień powietrza. Zawarty w nim tlen przemienia w tlenki jrawie całość zanieczysz­czeń, lecz tylko niewielką ilość żelaza. Cały za­warty w surówce węgiel jest usuwany pod posta­cią dwutlenku węgla, a tlenki krzemu czy też manganu, reagując z wapieniem, tworzą żużel.
Następnie do oczyszczonego żelaza dodaje się starannie odmierzone ilości surówki zwierciad­listej (stop manganu, żelaza i węgla), żelazokrze­mu (stop żelaza i krzemu) i aluminium. Dodatki te usuwają pozostały tlen oraz tlenki żelaza. Pew­ną ilość manganu pozostawia się w stali, celem polepszenia jej własności. Na końcu dodawana jest dokładnie odmierzona ilość koksu lub antra­cytu, aby uzyskać wymaganą zawartość węgła w stali.

Podobne prace

Do góry